จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 359
เมื่อวานนี้ 1222
สัปดาห์นี้ 7368
สัปดาน์ที่แล้ว 13593
เดือนนี้ 44732
เดือนที่แล้ว 42295
ทั้งหมด 5914555
 
 อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (16ก.พ.64)

รายละเอียด :
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
........................................................
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
#ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 6/2563
- ประกาศใช้แผนและขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7/2563)
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
- รายงานผลดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณราย ประจำ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563)
- รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563)
#ระเบียบวาระที่ 2 รับรองงานการประชุม (ไม่มี)
#ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามมาตรา 35/4 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
#ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่มี)
#ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
#ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
- ญัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,000 บาท เพื่อใช้ในสถานที่กักกันโรคระดับจังหวัด (Local Quarantine) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศให้บ้านพักคนงานบ้านปิใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นสถานที่กักกันโรคระดับจังหวัด (Local Quarantine) ของจังหวัดสตูล โดยมอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
- ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ไม่เกิน 5 คน
-ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน 3 คน
- เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสตูล จำนวน 4 คน
#ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
วันที่ : 17/2/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล