จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 356
เมื่อวานนี้ 956
สัปดาห์นี้ 3284
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 17684
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6204558
 
 อัลบั้ม : ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (7ก.ย.64)

รายละเอียด :
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น ๒ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีนายสุรักษ์ ติ้นสกุล เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา เพื่อพิจารณาซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม และให้ความเห็นชอบขั้นตอนการดำเนินงานจากที่ปรึกษาโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๓ รายงานขั้นสุดท้าย (ฉบับร่าง) ดังนี้
ผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๒ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๒ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
วันที่ : 20/9/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล