จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 854
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4311
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18711
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205585
Untitled Document
หนังสือสั่งการ
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (มท.0809.5/ว35)
2 ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (มท.0808.2/ว2873)
3 ระเบียบ การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช้าที่พักของหน่วยงานรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
4 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการ อบจ. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560
6 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย
7 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผ่านทางระ
10 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
11 ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ( มท 0809.3/ว1286)
12 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 (มท 0
13 แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.3/ว1292)
14 แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ( มท 0809.3/ว1291)
15 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(มท 0810.3/ว1287)
ทั้งหมด 249 ฉบับ