จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 876
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4333
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18733
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205607
Untitled Document
หนังสือสั่งการ
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น2538(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ม.ค.2454 .ใ
2 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 252/2541 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ ปฏิบัติราชการแทน รมต.มหาดไทย
3 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
4 แนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1212)
5 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1796)
6 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1703)
7 การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท. (มท 0808.4/ว 939)
8 บัญชีจัดสรรเงินภาษีประจำเดือนเมษายน 2553 ให้แก่ อปท.
9 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เรื่อง กำหนดอำนาจ หน้าที่ฯ 13ส.ค.46
ทั้งหมด 249 ฉบับ