จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 548
เมื่อวานนี้ 823
สัปดาห์นี้ 1573
สัปดาน์ที่แล้ว 15035
เดือนนี้ 30270
เดือนที่แล้ว 25166
ทั้งหมด 4558422
Untitled Document
หนังสือสั่งการ
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน(มท 0809.5/ว77)
2 การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (มท 0806/ว25)
3 แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2555 (มท 0809.4/ว11 )
4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ(มท 0809.6/ว32)
5 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (เมษายน-กันยายน 2557)(มท 0809.2/ว1116)
6 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (มท 0802.3/ว38 )
7 การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (มท 0809.4/ว1103)
8 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (มท 0808.3/ว1097 )
9 การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ \
10 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด(มท 0810.3/ว1082)
11 ขอความร่วมมือคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557(มท 0893.2/ว1086)
12 สำรวจข้อมูลเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด(มท 0810.3/ว1090)
13 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว1672)
14 ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(มท 0801.1/ว9)
15 ขอเลื่อนกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานการคัดเลือก อปท.เข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริฯ(มท 0801.2/ว1079)
ทั้งหมด 229 ฉบับ