จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 893
เมื่อวานนี้ 1155
สัปดาห์นี้ 2809
สัปดาน์ที่แล้ว 6434
เดือนนี้ 28205
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5707068
Untitled Document
ระเบียบ/กฎหมาย
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ระเบียบ อบจ.สตูล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
2 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕)
5 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
6 พรบ.อบจ.(ฉบับที่4)พ.ศ.2552
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
8 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๕๔
9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
10 ระเบียบสภา อบจ.สตูล ว่าด้วยจริยธรรมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พ.ศ.2553
11 ขอหารือเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าจ้างออกแบบ
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฯ พ.ศ.2541
14 พรบ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540
15 ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม
ทั้งหมด 68 ฉบับ