จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 902
เมื่อวานนี้ 1155
สัปดาห์นี้ 2818
สัปดาน์ที่แล้ว 6434
เดือนนี้ 28214
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5707077
Untitled Document
ระเบียบ/กฎหมาย
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.2)พ.ศ.2549
2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.พ.ศ.2545
3 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548
4 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2543
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ พ.ศ.2548
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ(ฉ2) พ.ศ.2549
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ พ.ศ.2541
8 พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนฯ พ.ศ.2542
10 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
11 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉ.7) พ.ศ.2550
12 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉ.1-ฉ.6)พ.ศ.2534-2546
13 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
14 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
15 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งหมด 68 ฉบับ