จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 458
เมื่อวานนี้ 381
สัปดาห์นี้ 1137
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 15537
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6202411
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการของกองพัสดุ อบจ.สตูล
2 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขยายกรอบถึงปีงบประมาณพ.ศ.2565
3 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง รายงานการประเมินการควบคุมภายในของ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
6 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการซั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัยากรทะเลชายฝั่ง ระหว่าง อบจ.สตูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม "จัดทำซั้งเชือกเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่นำร่องจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการขับเค
8 รายงานการประชุมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2561
9 การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
10 รายงานการประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จัดตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา องค์การบบริหารส่วนจังหวัดสตูล
15 วาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สตูล ครั้งที่ 11/2559 (30 พ.ย.2559)
ทั้งหมด 100 ฉบับ