จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 266
เมื่อวานนี้ 775
สัปดาห์นี้ 6374
สัปดาน์ที่แล้ว 6108
เดือนนี้ 31024
เดือนที่แล้ว 31529
ทั้งหมด 5563592
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
2 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 889/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 5 ต.ค.54
3 การบริหารงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน
4 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 567/2554 เรื่อง มอบหมายภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองแผนฯ
5 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ อบจ.สตูล
6 การเทียบตำแหน่งผู้นำศาสนาอิสลาม
7 สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล
8 เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553
9 แนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 393/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 28 มิ.ย.53
11 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาฯ
12 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
13 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
14 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
15 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 330/2553 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกองแผนฯ
ทั้งหมด 95 ฉบับ