จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 285
เมื่อวานนี้ 1274
สัปดาห์นี้ 4335
สัปดาน์ที่แล้ว 3483
เดือนนี้ 10901
เดือนที่แล้ว 16344
ทั้งหมด 4783949
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 393/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 28 มิ.ย.53
2 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาฯ
3 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
4 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
5 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
6 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 330/2553 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกองแผนฯ
7 อบจ.สตูล จัดประชุมเพื่อพิจารณากรอบการประสานแผนพัฒนาของ อปท.จังหวัสตูล (54-56)
8 อบจ.สตูล จัดประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำแผนฯ 48 และวิพากษ์แผนงาน/โครงการ(54-56)
9 การฝึกอบรมหลักสตูรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
10 คำขอเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
11 เรื่อง การอยู่เวรปฏิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 (แจ้ง ส.อบจ.สตูล)
ทั้งหมด 86 ฉบับ