จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 863
เมื่อวานนี้ 1534
สัปดาห์นี้ 6877
สัปดาน์ที่แล้ว 7915
เดือนนี้ 18949
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5697812
Untitled Document
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
2 การอยู่เวร และการตรวจเวร ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
3 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 889/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 5 ต.ค.54
4 การบริหารงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน
5 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 567/2554 เรื่อง มอบหมายภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองแผนฯ
6 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ อบจ.สตูล
7 การเทียบตำแหน่งผู้นำศาสนาอิสลาม
8 สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ อบจ.สตูล
9 เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553
10 แนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 คำสั่ง อบจ.สตูล ที่ 393/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ อบจ.สตูล ลว 28 มิ.ย.53
12 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาฯ
13 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
14 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
15 ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล ลว 18 มิ.ย. 53
ทั้งหมด 96 ฉบับ