จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 626
เมื่อวานนี้ 760
สัปดาห์นี้ 1386
สัปดาน์ที่แล้ว 6695
เดือนนี้ 5275
เดือนที่แล้ว 29486
ทั้งหมด 5507184
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ สตูล 2562
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
3 รายงานการพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563
4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสตูล”
6 โครงการสุดยอดผู้นำความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ผู้นำศาสนากับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
7 โครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10
8 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ประจำปีงบประมาณ 2561
9 โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตริ) ประจำปีงบประมาณ 2561
10 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล “มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561”
11 โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
13 โครงการ Satun Halat Street 2018
14 รายงานผลการประเมินตนเองการบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
15 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 )
ทั้งหมด 149 ฉบับ