จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1150
เมื่อวานนี้ 690
สัปดาห์นี้ 2417
สัปดาน์ที่แล้ว 4494
เดือนนี้ 14046
เดือนที่แล้ว 26107
ทั้งหมด 5286258
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการประเมินตนเองการบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
2 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 )
3 รานงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2561 (DLOC)
4 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
5 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1
6 รายงานผลการติดตามหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2561
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี อบจ.สตูล พ.ศ. 2561
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ต.ค.60 ถึงเดือน ก.ย.61)
9 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 - 2560 หมวดเงินอุดหนุน
10 รายงานผลการประเมินตนเอง (DLOC 2561)
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
12 ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
13 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผน 4 ปี (2561-2564)
14 สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2560
15 สรุปผลการประเมินโครงการคลองสวย น้ำใส 2560
ทั้งหมด 136 ฉบับ