จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 367
เมื่อวานนี้ 490
สัปดาห์นี้ 9861
สัปดาน์ที่แล้ว 9494
เดือนนี้ 47225
เดือนที่แล้ว 42295
ทั้งหมด 5917048
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานการประเมินผลโครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่ง ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ )
4 รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) รุ่นที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
8 รานงานผลการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล ประจำปี 2563 (DLOC)
9 รายงานผลการติดตามแลประเมินผลด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง พ.ศ. 2561-2562
10 รายงานการติดตามและประเมินผลหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2560-2561
11 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมภาษียาสูบ
12 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
13 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการ
15 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
ทั้งหมด 167 ฉบับ