จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 524
เมื่อวานนี้ 569
สัปดาห์นี้ 1093
สัปดาน์ที่แล้ว 4983
เดือนนี้ 13398
เดือนที่แล้ว 44369
ทั้งหมด 5353326
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานการพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563
2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสตูล”
4 โครงการสุดยอดผู้นำความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ผู้นำศาสนากับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
5 โครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10
6 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ประจำปีงบประมาณ 2561
7 โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตริ) ประจำปีงบประมาณ 2561
8 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล “มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561”
9 โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
11 โครงการ Satun Halat Street 2018
12 รายงานผลการประเมินตนเองการบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
13 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 )
14 รานงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2561 (DLOC)
15 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
ทั้งหมด 147 ฉบับ