จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 800
เมื่อวานนี้ 1534
สัปดาห์นี้ 6814
สัปดาน์ที่แล้ว 7915
เดือนนี้ 18886
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5697749
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) รุ่นที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3 รานงานผลการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล ประจำปี 2563 (DLOC)
4 รายงานผลการติดตามแลประเมินผลด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง พ.ศ. 2561-2562
5 รายงานการติดตามและประเมินผลหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2560-2561
6 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมภาษียาสูบ
7 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
8 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการ
10 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
11 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
12 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2563)
13 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
14 โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ สตูล 2562
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
ทั้งหมด 162 ฉบับ