จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 827
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4284
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18684
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205558
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3 รายงานผลการบันทึกการดำเนินโครงการ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 รายงานผลโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
6 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร “การจัดทำสำรับอาหารประจำท้องถิ่น เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวสตูลอย่างยั่งยืน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 รายงานการประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีสงเคราะห์ค
8 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2564
10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ภารกิจการจัดเก็บภาษียาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2564
11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ภารกิจการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี พ.ศ. 2564
12 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำปี พ.ศ. 2564
13 รายงานผลการประเมินตนเองการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2564
14 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
15 รายงานการประเมินผลโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทั้งหมด 195 ฉบับ