จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1041
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5623
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 24211
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981488
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้รถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุและคนพิการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 ผลคะแนนการกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลเกณฑ์การประเมินผลการบริการสาธารณะ
6 รายงานการประเมินผลโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ในอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 รายงานการประเมินผลโครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่ง ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562
9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ )
10 รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) รุ่นที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
14 รานงานผลการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล ประจำปี 2563 (DLOC)
15 รายงานผลการติดตามแลประเมินผลด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง พ.ศ. 2561-2562
ทั้งหมด 173 ฉบับ