จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 1111
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5693
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 24281
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981558
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานการติดตามและประเมินผลหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2560-2561
2 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมภาษียาสูบ
3 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
4 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการ
6 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
7 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2563)
9 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
10 โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ สตูล 2562
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
12 รายงานการพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563
13 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสตูล”
15 โครงการสุดยอดผู้นำความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ผู้นำศาสนากับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
ทั้งหมด 173 ฉบับ