จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 310
เมื่อวานนี้ 1856
สัปดาห์นี้ 5732
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 15021
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5647817
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสตูล”
3 โครงการสุดยอดผู้นำความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ผู้นำศาสนากับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
4 โครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10
5 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ประจำปีงบประมาณ 2561
6 โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตริ) ประจำปีงบประมาณ 2561
7 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล “มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561”
8 โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
10 โครงการ Satun Halat Street 2018
11 รายงานผลการประเมินตนเองการบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล พ.ศ. 2562
12 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 )
13 รานงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2561 (DLOC)
14 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
15 รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1
ทั้งหมด 161 ฉบับ