จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 834
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4291
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18691
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205565
Untitled Document
การติดตามและประเมินผล
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ )
2 รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) รุ่นที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
6 รานงานผลการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของ อบจ.สตูล ประจำปี 2563 (DLOC)
7 รายงานผลการติดตามแลประเมินผลด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง พ.ศ. 2561-2562
8 รายงานการติดตามและประเมินผลหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2560-2561
9 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมภาษียาสูบ
10 ความพึงพอใจการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
11 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการ
13 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
14 รายงานโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 58-62
15 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2563)
ทั้งหมด 195 ฉบับ