จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 491
เมื่อวานนี้ 584
สัปดาห์นี้ 1449
สัปดาน์ที่แล้ว 3506
เดือนนี้ 10556
เดือนที่แล้ว 23749
ทั้งหมด 6179614
 
 เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับ ที่ 11
2 อำนาจหน้าที่ของ อบจ.
3 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากากรประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
4 สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
5 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรา
6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห
8 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
9 แบบบันทึกแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
10 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
11 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
12 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
13 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
14 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
15 เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ทะเลสตูล
1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป