นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
469
ทั้งหมด : 
6202422
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับ ที่ 11
3 อำนาจหน้าที่ของ อบจ.
4 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากากรประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
5 สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
6 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรา
7 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห
9 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
10 แบบบันทึกแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
11 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
12 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
13 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
14 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
15 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป