นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
461
ทั้งหมด : 
5074660
 

นายอมาตย์  สุปราณี
นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา
 
นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 

นางอรวรรณ  สินพงศธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิลาสินี บารา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสุรวินท์ ติ้งหวัง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอารยา แหล่ทองคำ
ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางดรุณี สาและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนาวียา อาดำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
     
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  
 
นายอรุณ   อาดำ
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 

นางกูดรุณี หลงเจ๊ะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอำรณ อาดำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายนริศร มัชรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอดุล แปดเนียม
นักสันทนาการชำนาญการ

จ่าเอกสมภพ พรหมดวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
     
 
     
 

นายวิริยะ ปะจู
ครูอาสาพัฒนากีฬา

นายอับดุลสลาม  จอหวัง
ครูอาสาพัฒนากีฬา

นางสาวกมลทิพย์ ปานสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอัญชลี ศักดิ์ยิ่งยง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอิสมาแอน อาดำ
คนงาน

นายสุวิทย์  หลีนิ่ง
ยาม

นายอับดุลเลาะ หมันเส็น
คนงาน

นายทวีรัตน์ พันกาเขต
ยาม

นายกาแมน หลีมานั้น
ยาม