นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
447
ทั้งหมด : 
6202400
 


นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ
นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายนริศร มัชรินทร์
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก์


นางสาววิลาสินี บารา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุรวินท์ ติ้งหวัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนูรไลลาห์ ใบหมาดปันจอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางดรุณี สาและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอรวรรณ สินพงศธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนาวียา อาดำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

นายอรุณ อาดำ
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

นายอำรณ อาดำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางกูดรุณี หลงเจ๊ะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา


นักสันทนาการ


จ่าเอกสมภพ พรหมดวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอุษณี ตาเดอิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิริยะ ปะจู
ครูอาสาพัฒนากีฬา

นายอับดุลสลาม จอหวัง
ครูอาสาพัฒนากีฬา

นางอัญชลี ศักดิ์ยิ่งยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลทิพย์ ปานสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทวีรัตน์ พันกาเขต
คนงานทั่วไป

นายอิสมาแอน อาดำ
คนงาน

นายประเสริฐ สวนแก้ว
ยาม

นายสุวิทย์ หลีนิ่ง
ยาม

นายกาแมน หลีมานั้น
ยาม