นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
485
ทั้งหมด : 
6202438
 
 อำนาจหน้าที่

งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานการพิจารณาจัดตั้งหรือยุบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

งานสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ

งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการกีฬา

งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
งานเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน
งานเกี่ยวกับแผนและวิชาการศึกษา

งานเกี่ยวกับนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย