นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
400
ทั้งหมด : 
5039886
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553

    สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553

 

 

             โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553  ณ  เทศบาลนครสงขลา  ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2553  ณ  บริเวณสระบัว  แหลมสมิหลา และ โรงเรียนเทศบาล 5 ( วัดหัวป้อมนอก )อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  นั้น มีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรดังนี้ เหรียญทอง 5 เหรียญ

เหรียญเงิน 5 เหรียญ  และเหรียญทองแดง 16  เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร ดังรายการต่อไปนี้

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ชั้น

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญรางวัล

1.

ด.ช.ธวัชชัย    ชุมฉิ้ง

ป.6

ตอบปัญหาสุขศึกษา (ป.4-ป.6)

89

เหรียญทอง

2.

ด.ช.วิทยารมณ์  คดอ่ำ

ป.6

ตอบปัญหาสุขศึกษา (ป.4-ป.6)

89

เหรียญทอง

3.

ด.ญ.ชนาภัทร  คล้ายแก้ว

ม.1

เปิดพจนานุกรม

90

เหรียญทอง

4.

ด.ญ.ศิริพร   รมณีย์

ม.3

เปิดพจนานุกรม

87

เหรียญทอง

5.

ด.ญ.เก็จมณี   เกลี้ยงกลม

ป.6

เขียนเรียงความ

85

เหรียญทอง

6.

ด.ญ.อธิติยา   ศรพิชัย

ป.2

เขียนตามคำบอก

70

เหรียญเงิน

7.

ด.ญ.ธนัชญา   วงศ์สีดำ

ป.3

ตอบปัญหาสุขศึกษา (ป.1-ป.3)

70

เหรียญเงิน

8.

ด.ญ.วรรณภา   วงศ์ดวงผา

ป.3

ตอบปัญหาสุขศึกษา (ป.1-ป.3)

70

เหรียญเงิน

9.

ด.ญ.วรรณภา   พิกุล

ป.3

คัดลายมือ

70

เหรียญเงิน

10.

ด.ญ.สายชล   ลำนุ้ย

ม.3

คัดลายมือ

72

เหรียญเงิน

11.

ด.ญ.รจนา   คงพันธะระ

ป.1

คัดลายมือ

62

เหรียญทองแดง

12.

ด.ญ.ธัญรัตน์   รมณีย์

ป.2

คัดลายมือ

64

เหรียญทองแดง

13.

ด.ญ.เสาวลักษณ์  เจริญพงศ์

ป.4

เขียนตามคำบอก

60

เหรียญทองแดง

14.

ด.ญ.ณัฐกมล  สุกแดง

ป.4

คัดลายมือ

64

เหรียญทองแดง

15.

ด.ญ.ปาริชาติ   คล้ายสุบรรณ

ป.4

เขียนเรียงความ

62

เหรียญทองแดง

16.

ด.ญ.จุฑารัตน์   พิกุล

ป.5

คัดลายมือ

64.6

เหรียญทองแดง

17.

ด.ช.ธวัชชัย   มโนสงค์

ป.6

คัดลายมือ

69.3

เหรียญทองแดง

18.

ด.ญ.สุพรรณิกา   เรืองดำ

ป.6

ตอบคำถามจากเรื่องที่กำหนดให้

68.6

เหรียญทองแดง

19.

ด.ญ.สุนิษา    ไชยนวล

ม.1

คัดลายมือ

68.6

เหรียญทองแดง

20.

ด.ญ.เมษา   วงศ์สุวรรณ

ม.1

เขียนเรียงความ

63.33

เหรียญทองแดง

21.

ด.ญ.สุภาพร   มุณีกาณจน์

ม.2

อ่านร้อยกรอง

67.6

เหรียญทองแดง

22.

ด.ญ.รัตนากร  สุวรรณรัตน์

ม.3

หนังสือเล่มเล็ก

-

เหรียญทองแดง

23.

ด.ญ.เมริยา   ชูชื่น

ม.3

หนังสือเล่มเล็ก

-

เหรียญทองแดง

24.

ด.ช.วัยวุฒิ  ทิพย์กองลาศ

ม.3

หนังสือเล่มเล็ก

-

เหรียญทองแดง

25.

ด.ช.ยงยุทธ   ยืนยงค์

ม.3

ทักษะคอมพิวเตอร์( ม.1 –ม.3 )

-

เหรียญทองแดง

26.

ด.ช.อภิวัฒน์   อริยะพงษ์

ม.3

ทักษะคอมพิวเตอร์

-

เหรียญทองแดง

 
วันที่ : 29/06/2553 เวลา 14:59:50