นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
545
ทั้งหมด : 
6202498
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัด โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
   (กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับเทศบาลเมืองสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ        (PLC  Professional  learning  Community) และมาตรฐาน  ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) ในระหว่างวันที่  ๓ - ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล

 
วันที่ : 29/12/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล