นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
1206
ทั้งหมด : 
5649549
 รายละเอียดภาระหน้าที่ของ
 
 

หัวข้อข่าว : ภาระหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ภาระหน้าที่  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้

      1.1  งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      1.2  งานการพิจารณาจัดตั้งหรือยุบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      1.3  งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

                ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      1.4  งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การ ศึกษาแห่งชาติ

      1.5  งานสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

      1.6  งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

       1.7  งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม

       1.8  งานส่งเสริมการกีฬา

       1.9  งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

       1.10 งานเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน

       1.11 งานเกี่ยวกับแผนและวิชาการศึกษา

       1.12 งานเกี่ยวกับนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

       1.13 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

       1.14 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

        1.15 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

2.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานแผนและวิชาการ งานนิเทศ ประกันคุณภาพการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ

ได้รับมอบหมาย

2.2  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

ศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ งานห้องสมุดประชาชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.3  ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการส่งเสริมการกีฬา

และสันทนาการ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน และงานห้องสมุดประชาชน และประกันคุณภาพการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                2.4  ฝ่ายศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานและวิชาการ งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา   งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร    งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
วันที่ : 23/08/2553 เวลา 11:22:42