นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
384
ทั้งหมด : 
4558258
 


นางเกษร  เกตุแก่น
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงิน
 
หน.ฝ่ายการเงินนางสาวอรวรรณ มากคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนริศรา นักรำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายบัญชี

นางสาวหนูพันธ์  รอดโอ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวชวนชม  นวลคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสุชาติ เพชรจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกัญจน์มาส  โทบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรนันท์  ณารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 
หน.ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้นางปาณิศา ไอศิรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัชรีย์ นิลวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพัชรี ศรีละบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี ซารีฟะห์  หลงสลำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุนันทา  องศารา
พนักงานประสานงานชนบท

นางสาวอัจฉรา บัวชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาววณิชยา ลาโยค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้