นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
264
ทั้งหมด : 
4826671
 


นางเกษร  เกตุแก่น
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงิน
 
หน.ฝ่ายการเงิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสาวอรวรรณ มากคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพัชรีย์ นิลวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพัชรี ศรีละบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววาสินี แก้วสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภัทร์ นักรำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายบัญชี

นางสาวหนูพันธ์  รอดโอ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวชวนชม  นวลคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสุชาติ เพชรจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกัญจน์มาส  โทบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรณัน  ณารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 
หน.ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางปาณิศา ไอศิรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี ซารีฟะห์  หลงสลำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวซารีน่า เกื้อสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสุนันทา  องศารา
พนักงานประสานงานชนบท

นางสาวอัจฉรา บัวชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววรรณดี หนูว่น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมารีย๊ะ มรรคาเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอาลิต้า บาราสัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้