นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
45
ทั้งหมด : 
5104047
 


นางเกษร เกตุแก่น
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางนุธิตา ขุนแก้ว
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายการเงิน

นางสาวหนูพันธ์ รอดโอ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้

นางสาวอรวรรณ มากคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชวนชม นวลคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปาณิศา ไอศิรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัชรีย์ นิลวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสุชาติ เพชรจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี ซารีฟะห์ หลงสลำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางพัชรี ศรีละบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกัญจน์มาส โทบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวซารีน่า เกื้อสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาววาสินี แก้วสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววรณัน ณารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุนันทา องศารา
พนักงานประสานงานชนบท

นางสาวปรียาภัทร์ นักรำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัจฉรา บัวชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววรรณดี หนูว่น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมารีย๊ะ มรรคาเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอาลิต้า บาราสัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้