นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
874
ทั้งหมด : 
5707049
อำนาจหน้าที่
 
 อำนาจหน้าที่

งานการเบิกจ่ายรับนำส่งเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน

งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกา

งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ

งานเบิกจ่ายการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

งานการจัดสรรเงินต่างๆ

งานการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี
งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน

งานจัดทำบัญชีทุกประเภท

งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุกประเภท

งานตรวจสอบบัญชี

งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ

งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่น
งานจัดทำรายงานต่างๆ ตามคู่มือบัญชี
งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ
งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
งานจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
งานจัดเก็บรายได้
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย