นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
459
ทั้งหมด : 
5039945
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : คู่มือการให้บริการปราะชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการชำระภาษี

คู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการชำระภาษี

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 31/10/2560 เวลา 14:06:08