นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
206
ทั้งหมด : 
5601475
 
 
 
จัดสรรเงินอากรรังนกอีแอ่น ปีที่ 1 งวดที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสปี 2563 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช นอกสถานที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในระหว่างวันที่ 18-19 ม
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 4-6,9 มีนาคม 2563
 

 
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
บ่อน้ำพุร้อน ทุ่งนุ้ย
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม