จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 170
เมื่อวานนี้ 832
สัปดาห์นี้ 10677
สัปดาน์ที่แล้ว 7340
เดือนนี้ 19287
เดือนที่แล้ว 43941
ทั้งหมด 5846815

 
 สภาพทั่วไป
 

*ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้

ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ      อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้                         ติดต่อกับ      รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ      อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส   ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ       ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย
โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต    ระหว่างจังหวัดสตูล กับจังหวัดอื่น ๆ   และประเทศมาเลเซีย

*ขนาดพื้นที่ 
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน  ห่างจากกรุงเทพฯ  973  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  (นับรวมพื้นที่      ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล)  เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ  และลำดับที่ 12 ของภาคใต้  รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต  มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56  กิโลเมตร  ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร

*ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ  ๆ   คือ ภูเขาสันกาลาคีรี   พื้นที่ค่อยๆ  ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก  และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ   ขนานไปกับชายฝั่งทะเล  ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน  น้ำเค็มขึ้นถึง   มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ  และทิศตะวันออกของจังหวัด  ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา  และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก  ภูเขาที่สำคัญได้แก่  เขาจีน  เขาบารัง  เขาหัวกาหมิง  เขาใหญ่  เขาทะนาน  เขาควนกาหลง  และเขาโต๊ะพญาวัง

*.ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีช่วงฤดูฝนเพียง 4 เดือน เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี 2551 – 2555 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,507.7 มม. ตกชุกในเดือน สิงหาคมและกันยายน

สำหรับ ปี พ.ศ. 2555  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.77 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.09 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่ 35.5 องศาเซลเซียส  วันที่ 14 มีนาคม 2555 อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่ 21.8 องศาเซลเซียส วันที่ 25 มกราคม 2555 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 125.0 มิลลิเมตร วันที่ 14 มกราคม 2555
ปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2551 – 25555

ปีพ.ศ.

ปริมาณน้ำฝน
(มม.)

จำนวนวันที่ฝนตก

ปริมาณฝนที่ตกมาก
ใน 24 ชม. (มม.)

วันที่และเดือน

2551

2,382.2

177

93.5

24 ตุลาคม

2552

2,584.2

170

115.0

22 สิงหาคม

2553

2,549.1

205

125.8

31 ตุลาคม

2554

2,427.5

195

120.0

10 กันยายน

2555

2,595.7

195

125.0

14 มกราคม

  ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

อุณภูมิสูงสุดและต่ำสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2551 – 2555


ปี

สูงสุดเฉลี่ย

สูงสุดวัดได้

ต่ำสุดเฉลี่ย

ต่ำสุดวัดได้

2551

32.28

35.7

23.83

20.0

2552

32.82

36.7

24.00

19.8

2553

33.32

37.1

24.26

21.8

2554

32.45

35.7

24.07

19.5

2555

32.77

35.8

24.09

21.8

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี ปี 2551 – 2555


ปี

สูงสุดเฉลี่ยรายปี

ความชื้นต่ำสุด (%)

ความชื้นต่ำสุดเดือน

ลมสูงสุดทิศในรอบปี กม/ชม

เดือน

2551

79.57

38

กุมภาพันธ์

270/33

สิงหาคม

2552

78.82

39

มีนาคม

270/50

สิงหาคม

2553

79.21

32

กุมภาพันธ์

270/50

สิงหาคม

2554

79.52

36

มกราคม

080/34

ธันวาคม

2555

79.84

43

มกราคม

270/59

พฤษภาคม

  ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  2,807.522  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,754,701 ไร่  นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล)  มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน โดยแบ่งพื้นที่ป่าของจังหวัดได้ดังนี้

พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าไม้  จำนวน  1,259.48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   787,175 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 50.81  ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด 2,478.98  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,549,363 ไร่  โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล)   แบ่งออกเป็น
- ป่าบก  เนื้อที่  จำนวน  912.27  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  570,169  ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  36.80  ของพื้นที่จังหวัด
- ป่าชายเลน  เนื้อที่  จำนวน  347.21  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  217,007 ไร่ หรือ    คิดเป็นร้อยละ  14.01  ของพื้นที่จังหวัด

พื้นที่ป่าไม้จากการสงวนป่า
พื้นที่ป่าไม้จากการสงวนป่าแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่

1. ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจำนวน 18  ป่า  เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร่
(รวมพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)  แบ่งออกเป็น 
-  เพื่อการอนุรักษ์  Zone C   เนื้อที่ประมาณ   370,842  ไร่ 
-  เพื่อเศรษฐกิจ    Zone  E   เนื้อที่ประมาณ   359,139  ไร่ 

ตารางแสดงรายชื่อป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสตูล
ลำดับ ชื่อป่าสงวนฯ เนื้อที่ (ไร่) พื้นที่ส่งมอบ
ส.ป.ก.
สำรวจถือครอง ปี 2541-2543

ราชการ/เอกชน/   
ที่พักสงฆ์/ราษฏร
หมู่บ้าน/ชุมชน

ราย

ไร่

ราย

ไร่

1.

ป่าควนบ่อน้ำ

400.00

-

-

-

-

-

2.

ป่ากุปังและป่าปุโล๊ต

107,025.00

-

-

-

-

-

3.

ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดงและป่าเขาใหญ่

55,408.00

11,842.00

583

14,360.00

2

130

4.

ป่าควนกาหลง

11,887.00

2,506.75

130

2,652.00

1

100

5.

ป่าเขาหมาไม่หยก

13,125.00

-

24

583.00

-

-

6.

ป่าควนโต๊ะอม
ควนขี้หมาและป่าควนท่าหิน

11,306.00

5,119.50

149

1,971.00

-

-

7.

ป่าหัวกะหมิง

91,643.00

955.00

337

4,794.00

-

-

8.

ป่าดงเชือกช้าง

28,625.00

-

-

-

-

-

9.

ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพักและป่าควนสังหยุด

9,687.50

1,663.00

168

2,241.00

-

-

10.

ป่าพยอมงาม

4,187.50

4,081.25

-

-

-

-

11.

ป่าตระ ป่าห้วยหลอดและป่าเขาขุมทรัพย์

93,750.00

8,975.00

761

27,507.70

4

400

12.

ป่าควนทังและป่าเขาขาว

23,619.00

1,362.73

440

9,764.50

-

-

13.

ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดงและป่าเขาโต๊ะดู

1,875.00

-

20

176

-

-

14.

ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1

89,281.00

-

-

-

-

-

15.

ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2

25,950.00

-

-

-

-

-

16.

ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 3

30,593.75

-

-

-

-

-

17.

ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4

55,687.00

-

-

-

-

-

18.

ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5

75,924.80

-

-

-

-

-

 

รวม

729,974.55

36,505.23

2,612

64,049.20

7

630

2. อุทยานแห่งชาติ
จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ  จำนวน  3  แห่ง  เนื้อที่ประมาณ  1,241,406.25  ไร่  แบ่งเป็น
-  พื้นที่บก  เนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร่ 
-  พื้นที่น้ำ   เนื้อที่ประมาณ   936,712.50  ไร่ 
อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจำนวน 3  แห่ง ได้แก่
* อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เนื้อที่   196  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  122,500  ไร่ 
* อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เนื้อที่   1,490  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร่ 
* อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อที่ 494.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่
(พื้นที่จังหวัดตรัง-สตูล)  สำหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร่

3.  วนอุทยาน
จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จำนวน 1 แห่ง  เนื้อที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,077.25  ไร่  ได้แก่  *วนอุทยานธาราสวรรค์  อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอควนกาหลง

4.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  จำนวน  2 แห่ง  ได้แก่
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  เนื้อที่ 1,288.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 805,000  ไร่
(พื้นที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ88,250.00  ไร่
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  เนื้อที่  181.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  113,721  ไร่
(พื้นที่จังหวัดสงขลา - สตูล)  สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ  49,243.00  ไร่

5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  จำนวน  1 แห่ง  เนื้อที่  20.43  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
12,770 ไร่ ได้แก่  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พื้นที่เป็นภูเขา เนื้อที่12,500.00  ไร่  
พื้นที่เป็นหนองน้ำ  เนื้อที่  270.00  ไร่)

ตารางแสดงเขตวนอุทยาน/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า /เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของจังหวัดสตูล

ลำดับ

ชื่อวนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่า

เนื้อที่ (ไร่)

1.

วนอุทยานธาราสวรรค์ 

11,077.25

2.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

88,250.00 

3.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

49,243.00 

4.

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา

12,770.00 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล,

ป่าชายเลน
                พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่  อำเภอ ทุ่งหว้า   อำเภอละงู  อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง  มีเนื้อที่ประมาณ  217,007  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  12.37  ของพื้นที่จังหวัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2524 มีการกำหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูลออกเป็น 5 ป่า  คือ
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 1  อยู่ในเขตอำเภอทุ่งหว้า, อำเภอละงู
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 2  อยู่ในเขตอำเภอละงู , อำเภอเมือง
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 3  (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอำเภอเมือง
- ป่าชายเลน จ.สตูล  ตอนที่ 4  (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตำมะลัง) อยู่ในเขตอำเภอเมือง

ทรัพยากรน้ำ
1. ลำน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่
- คลองละงู  ความยาวประมาณ 73.44 กิโลเมตร   ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของ จังหวัดตรังและสงขลา ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงู และอำเภอควนกาหลง ความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ไหลมาบรรจบกับคลองปากบารา 
- คลองมำบัง  ต้นน้ำมีอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอำเภอควนกาหลงและอำเภอควนโดน 
- คลองบาราเกต ความยาวประมาณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสามยอดดอนสีเดน ไหลผ่านอำเภอควนกาหลงเข้าสู่อำเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง
- คลองลำโลนน้อย  ความยาวประมาณ 15.17 กิโลเมตร  มีต้นน้ำอยู่บริเวณเขาเขียว เขาไครเขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอำเภอควนกาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตาแหลม เป็นคลองที่มีสายน้ำไหลตลอดทั้งปี
- คลองท่าจีน ความยาวประมาณ 33.96 กิโลเมตร  ต้นน้ำเกิดบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศ     
มาเลเซีย เขตอำเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล บริเวณอ่าว ท่าจีน
2. แหล่งน้ำ จำนวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 199 แห่ง แหล่ง  น้ำเอกชน จำนวน 776 แห่ง และแหล่งน้ำอื่นๆ จำนวน 71 แห่ง
3. ฝาย จำนวน 28 แห่ง

 
หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6