จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 153
เมื่อวานนี้ 832
สัปดาห์นี้ 10660
สัปดาน์ที่แล้ว 7340
เดือนนี้ 19270
เดือนที่แล้ว 43941
ทั้งหมด 5846798

 
 การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
 

*การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดสตูล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  อำเภอ  ๓๖  ตำบล   ๒๗๙  หมู่บ้าน   ๗   เทศบาล    ( เทศบาลเมือง  ๑  แห่ง  เทศบาลตำบล  ๖  แห่ง )   และ  ๓๔   อบต. ดังนี้

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาล
เมือง

เทศบาลตำบล

อบต.

๑. อำเภอเมืองสตูล

๑๒

๗0

๑0

๒. อำเภอควนโดน

 ๔

๓๑

  -

 ๔

๓. อำเภอควนกาหลง

 ๓

๓๒

  -

  -

 ๓

๔. อำเภอทุ่งหว้า

 ๕

๓๕

  -

 ๕

๕. อำเภอละงู

 ๖

๖๑

  -

 ๖

๖. อำเภอท่าแพ

 ๔

๓๑

  -

  -

 ๔

๗. อำเภอมะนัง

 ๒

๑๙

  -

  -

 ๒

รวม

๓๖

๒๗๙

๓๔

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล

*การบริหารราชการ

จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน  ๓  รูปแบบ  คือ
๑)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง   ซึ่งตั้งหน่วยงาน    ในพื้นที่จังหวัด จำนวน  ๕0  หน่วยงาน
๒)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค     จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ
ออกเป็น    ๒   ระดับ   คือ
- ระดับจังหวัดประกอบด้วย   ส่วนราชการประจำจังหวัด   จำนวน  ๓๒  หน่วยงาน
- ระดับอำเภอประกอบด้วย   ๗  อำเภอ  ๓๖    ตำบล  ๒๗๙  หมู่บ้าน
๓)  การบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  ๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑ เทศบาลเมือง  ๖  เทศบาลตำบล   และ  ๓๔  องค์การบริหารส่วนตำบล

*การเลือกตั้ง 
1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภาได้  1  คน  เลือกตั้งเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2551  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  192,606  คน  มาใช้สิทธิจำนวน  127,724  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.31  บัตรดีจำนวน  116,403  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  91.14  บัตรเสียจำนวน  3,991  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  3.12  และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  7,330  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  5.74  และผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา  คือ  นายสุริยา  ปันจอร์
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสตูลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้  2  คน  ผลการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  98,822  คน  มาใช้สิทธิจำนวน  78,347  คน  คิดเป็นร้อยละ  79.28 บัตรดีจำนวน  69,365  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  88.54  บัตรเสียจำนวน 4,860ใบ  คิดเป็นร้อยละ  6.2  และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 4,122 ใบ  คิดเป็นร้อยละ  5.26 โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล  ได้แก่ นายธานินทร์ ใจสมุทร จากสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 105,819 คน มาใช้สิทธิ์จำนวน 86,918 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 บัตรดีจำนวน  74,020  ใบ  คิดเป็นร้อยละ 85.11  บัตรเสียจำนวน  8,351 ใบ  คิดเป็นร้อยละ  9.61  และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน  4,547  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  5.23  โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ได้แก่  นายฮอซาลี  ม่าเหร็ม  สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

*การรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดสตูล  ได้ดำเนินการตามมาตรรักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดทั้งได้รณรงค์ในการป้องกันบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ  โดยการร่วมมือของฝ่ายตำรวจ  ทหาร ฝ่ายปกครองและชุมชน  รายละเอียดของกลุ่มความผิดและสัดส่วนการเกิดสถิติต่างๆ  ดังนี้

สถิติคดีอาญา ๕ กลุ่มของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ เปรียบเทียบกับ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๕

ประเภทความผิด

.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๔

.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๕

+เพิ่ม –ลด

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (รวม)

48

24

41

30

-7

    ๑.๑ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

36

17

34

23

-2

    ๑.๒ ปล้นทรัพย์

6

3

2

2

-4

    ๑.๓ ชิงทรัพย์ (รวม)

4

3

5

5

1

    ๑.๔ ลักพาเรียกค่าไถ่

0

0

0

0

0

    ๑.๕ วางเพลิง

2

1

0

0

-2

๒. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)

173

118

146

92

-27

    ๒.๑ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

36

17

34

23

-2

    ๒.๒ ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

2

1

4

3

2

    ๒.๓ ทำให้ตายโดยประมาท

1

1

3

2

2

    ๒.๔ พยายามฆ่า

66

43

46

23

-20

    ๒.๕ ทำร้ายร่างกาย

51

42

45

32

-6

    ๒.๖ ข่มขืนกระทำชำเรา

17

14

14

9

-3ประเภทความผิด

.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๔

.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๕

+เพิ่ม –ลด

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

234

143

210

104

-24

    ๓.๑ ลักทรัพย์

205

120

184

87

-21

    ๓.๒ วิ่งราวทรัพย์

8

7

4

4

-4

    ๓.๓ รีดเอาทรัพย์

0

0

0

0

0

    ๓.๔ กรรโชกทรัพย์

0

0

0

0

0

    ๓.๕ ชิงทรัพย์ (รวม)

 

 

 

 

 

          - บาดเจ็บ

1

1

1

1

0

          - ไม่บาดเจ็บ

3

2

4

4

1

    ๓.๖ ปล้นทรัพย์

6

3

2

2

-4

    ๓.๗ รับของโจร

0

0

0

0

0

    ๓.๘ ทำให้เสียทรัพย์

11

10

15

6

4

๔. คดีที่น่าสนใจ (รวม)

74

32

86

28

12

    ๔.๑ โจรกรรมจักรยานยนต์

41

16

53

11

12

    ๔.๒ โจรกรรมรถยนต์

1

0

3

2

2

    ๔.๓ โจรกรรมโค-กระบือ

3

2

0

0

-3

    ๔.๔ โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร

1

1

1

1

0

    ๔.๕ ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร

0

0

0

0

0

    ๔.๖ ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่

0

0

0

0

0

    ๔.๗ ข่มขืนและฆ่า

0

0

0

0

0

    ๔.๘ ลักพาเรียกค่าไถ่

0

0

0

0

0

    ๔.๙ ฉ้อโกง

10

3

11

6

1

    ๔.๑0 ยักยอก

18

10

18

8

0

 

 

 

 

 

 

. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

1,839

2401

2,122

2,641

283

    ๕.๑ อาวุธปืน

 

 

 

 

 

       - อาวุธปืนธรรมดา

301

345

303

345

2

       - อาวุธปืนสงคราม

0

0

2

4

2

    ๕.๒ การพนัน

 

 

 

 

 

       - การพนันทั่วไป

134

413

106

364

-28

       - การพนันสลากกินรวบ

28

28

20

20

-8

    ๕.๓ ยาเสพติด            

1,235

1,474

1,648

1,865

413

    ๕.๔ ปราบปรามการค้าประเวณี

141

141

42

42

-99

    ๕.๕ มีและเผยแพร่วัตถุลามก

0

0

1

1

1


สถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖

ประเภทความผิด

รับแจ้ง

จับ

จับค้างเก่า

๑. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (รวม)

51

38

18

    ๑.๑ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

41

29

14

    ๑.๒ ปล้นทรัพย์

2

2

4

    ๑.๓ ชิงทรัพย์ (รวม)

7

7

0

    ๑.๔ ลักพาเรียกค่าไถ่

0

0

0

    ๑.๕ วางเพลิง

1

0

0

๒. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)

169

109

37

    ๒.๑ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

41

29

14

    ๒.๒ ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

4

3

0

    ๒.๓ ทำให้ตายโดยประมาท

3

2

0

    ๒.๔ พยายามฆ่า

51

28

15

    ๒.๕ ทำร้ายร่างกาย

54

37

5

    ๒.๖ ข่มขืนกระทำชำเรา

16

10

3

๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

256

134

21

    ๓.๑ ลักทรัพย์

226

114

17

    ๓.๒ วิ่งราวทรัพย์

6

5

0

    ๓.๓ รีดเอาทรัพย์

0

0

0

    ๓.๔ กรรโชกทรัพย์

0

0

0

    ๓.๕ ชิงทรัพย์ (รวม)

 

 

 

          - บาดเจ็บ

1

1

0

          - ไม่บาดเจ็บ

6

6

0

    ๓.๖ ปล้นทรัพย์

2

2

4

    ๓.๗ รับของโจร

0

0

0

    ๓.๘ ทำให้เสียทรัพย์

15

6

0

๔. คดีที่น่าสนใจ (รวม)

105

35

11

    ๔.๑ โจรกรรมจักรยานยนต์

65

17

3

    ๔.๒ โจรกรรมรถยนต์

3

2

0

    ๔.๓ โจรกรรมโค-กระบือ

0

0

0

    ๔.๔ โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร

1

1

0

    ๔.๕ ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร

0

0

0

    ๔.๖ ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่

0

0

0

    ๔.๗ ข่มขืนและฆ่า

0

0

0

    ๔.๘ ลักพาเรียกค่าไถ่

0

0

0

    ๔.๙ ฉ้อโกง

14

7

2

   ๔.๑0 ยักยอก

22

8

6

    ๕.๑ อาวุธปืน

 

 

 

       - อาวุธปืนธรรมดา

363

414

 

       - อาวุธปืนสงคราม

2

4

 

    ๕.๒ การพนัน

 

 

 

       - การพนันทั่วไป

131

404

 

       - การพนันสลากกินรวบ

27

27

 

    ๕.๓ ยาเสพติด

2,142

2,406

 

    ๕.๔ ปราบปรามการค้าประเวณี

42

42

 

    ๕.๕ มีและเผยแพร่วัตถุลามก

1

1

 

*ศูนย์ดำรงธรรม

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ  “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล”
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕5 จังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/แก้ไขปัญหา  รวมจำนวน  120 เรื่อง  จำแนกเป็นประเภทเรื่องร้องเรียน 7  ประเภท  ดังนี้
๑.  ขอความช่วยเหลือ
๒.  ขอความเป็นธรรม
๓.  พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔.  แจ้งเบาะแส
๕.  ขอความอนุเคราะห์
6. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
7. อื่นๆ

 สรุปเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ.  ๒๕๕5  ดังนี้

๑.๑  เรื่องร้องเรียนทั้งหมด                                   จำนวน      74  เรื่อง 
๑.๒  เรื่องที่แล้วเสร็จ (ยุติเรื่อง)                                           จำนวน       47  เรื่อง
๑.๓  เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ                                       จำนวน       27  เรื่อง

 

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

ช่องทางการร้องเรียน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ปีงบประมาณ ๒๕๕4

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

1. กระทรวงมหาดไทย

7

1

6

6

4

2

2. เว็บ (PORTAL)  

48

8

40

12

2

10

3. ด้วยตัวเอง

27

9

18

14

4

10

4. ไปรษณี

25

10

15

25

9

16

5. ทางโทรศัพท์

0

-

-

-

-

-

6. ส่วนราชการต่างๆ

14

9

5

17

8

9

รวม

121

37

84

74

27

47ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ  2554

ช่องทางการร้องเรียน

จำนวนเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2554
(๑ ตุลาคม ๒๕๕3 – ๓0 กันยายน ๒๕๕4)

ทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

๑. ขอความช่วยเหลือ

11

3

8

๒. ขอความเป็นธรรม

16

6

10

๓. พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

1

1

-

๔. แจ้งเบาะแส

1

-

1

5. ขอความอนุเคราะห์

10

5

5

6. ตรวจสอบความเป็นจริง

35

12

23

7. เรื่องอื่น ๆ

-

-

-

รวม

74

27

47

 
หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6