จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 350
เมื่อวานนี้ 1574
สัปดาห์นี้ 8918
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 9639
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5642435

 
 งานเทศกาลและงานประเพณี

เดือน

งานเทศกาลและประเพณี

เจ้าภาพหลัก

16 พฤศจิกายน 2555

งานเปิดฟ้าอันดามัน  สวรรค์สตูล Amazing Grand Sale

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

17 - 19
พฤศจิกายน  2555

งานรักษ์เล  ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

27 – 28 ธันวาคม 2555

งานประเพณีลอยกระทง

เทสบาลเมืองสตูล

7 - 9  ธันวาคม  2555

งานแข่งขันตกปลาบารา ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

9 ธันวาคม 2555

งานแข่งขันวิ่งผลัด “มหาสุทรสู่มหาสมุทร” ครั้งที่8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดสตูล

29 - 31 ธันวาคม 2555

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

31 ธันวาคม 2554

งาน COUNT DOWN ต้อนรับปีใหม่ 2013

เทศบาลเมืองสตูล

19 – 20 มกราคม 2556

การแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูล หัวโทง ฟิชชซิ่งคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

11 – 17 กุมภาพันธ์ 2556

งานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู

เทศบาลตำบลกำแพง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1 – 4 มีนาคม 2556

งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล 2556 และแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

5 – 14 มีนาคม 2556

งานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

23 – 24 มีนาคม 2556

งานแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา

จังหวัดสตูล

6 – 7 เมษายน 2556

งานแข่งขันจักรยานเสือภูเขา SATUN MTB THAI – MALAY 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เดือนเมษายน 2556

งานแข่งขันอันดามัน วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เดือน เมษายน 2556

งานประเพณีสงกรานต์และมันสการหลวงพ่อแก่

เทศบาลตำบลฉลุง

ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม 2556
(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และขึ้น 45 ค่ำ เดือน 12)

ประเพณีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ

อำเภอเมืองสตูลส่วนหน้า(เกาะหลีเป๊ะ)

 

เดือนสิงหาคม 2556

มหกรรมอาหารจานเด็ดของดีเมืองสตูล ครั้งที่ 11

เทศบาลเมืองสตูล

เดือนตุลาคม 2556

งานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดสตูล ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง

เทศบาลเมืองสตูล

       * หมายเหตุ : วัน / เดือน ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะส


 สังคมและวัฒนธรรม

*ประชากร
จังหวัดสตูล มีประชากร ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๕5 รวมทั้งสิ้น  305,879  คน                ชาย  152,420  คน   หญิง  153,459  คน    อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ  อำเภอเมืองสตูล  อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด คือ  อำเภอละงู  213.93  คน/ตร.กม.  รองลงมาได้แก่ อำเภอท่าแพ        140.68  คน/ตร.กม.  และอำเภอเมืองสตูล  125.66  คน/ตร.กม. นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเป็นรายอำเภอได้  ดังนี้ 
จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  ปี ๒๕๕3 ณ วันที่ ๓0 กันยายน  ๒๕๕4

อำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

จำนวน
หลังคาเรือน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ความหนาแน่นประชากร/ตร.กม.

เมืองสตูล

๘๘๑.0๑

34,368

54,846

55,857

110,703

123.73

ละงู

๓๒๔.00

20,151

34,370

34,943

69,313

2210.28

ควนกาหลง

๓๖๙.00

10,279

16,649

16,390

33,039

87.66

ท่าแพ

๑๙๗.๒๕

7,577

13,837

13,912

27,749

138.33

ควนโดน

๑๙๙.0๓

6,629

12,356

12,549

24,905

122.60

ทุ่งหว้า

๖๗๒.๖๘

6,791

11,650

11,562

23,212

33.69

มะนัง

๒๒๗.๒๙

5,332

8,712

8,246

16,441

72.33

รวมทั้งจังหวัด

๒,๘๗0.๒๖

91,133

152,420

153,420

300,286

104.61

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล

*การศึกษา
จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  221  แห่ง  ดังนี้
w สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 162 แห่ง
2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จำนวน 12 แห่ง  
w สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จำนวน  36  แห่ง 
w สังกัดเทศบาลเมืองสตูล  จำนวน  4  แห่ง 
w สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  จำนวน  3  แห่ง 
w โรงเรียนราชตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง
w โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  42  จังหวัดสตูล จำนวน  1  แห่ง 
w สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จำนวน  1  แห่ง 

        - การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.จังหวัดสตูล)  เป็นสำนักงานบริการด้านการศึกษาในสังกัดราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาที่ต้องส่งเสริมกำกับ ดูแล การปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  7 แห่ง     มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง และ กศน. ตำบล 36 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมดรวม 135 คน             ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งหมด 4,736 คน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับจังหวัดดังนี้ ผ้บริหาร 1 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน พนักงานราชการ 7 คน จ้างเหมาบริการ 8 คน รวมทั้งหมด 24 คน

*ศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๑0  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๒๕.๘๑  และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ  0.0๙               
       + มีศาสนสถานจำนวนทั้งสิ้น 226  แห่งประกอบด้วย มัสยิดจำนวน  ๒๒3 แห่ง แยกเป็นอำเภอ  ดังนี้
              -  อำเภอเมืองสตูล                  จำนวน                    ๖5           แห่ง
              -  อำเภอละงู                                           จำนวน                    ๖2           แห่ง
              -  อำเภอท่าแพ                                        จำนวน    ๒๗         แห่ง
              -  อำเภอควนโดน                  จำนวน    ๒๓         แห่ง
              -  อำเภอควนกาหลง                              จำนวน                    ๒๓         แห่ง
              -  อำเภอทุ่งหว้า                                      จำนวน    ๑๘           แห่ง
              -  อำเภอมะนัง                                        จำนวน                     ๕             แห่ง
       + วัด   จำนวน ๓๖  แห่ง   แยกเป็นรายอำเภอดังนี้ (ที่มา : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล)
              -  อำเภอเมืองสตูล                  จำนวน               ๑๑                แห่ง
              -  อำเภอละงู                                           จำนวน     ๖            แห่ง
              -  อำเภอท่าแพ                                        จำนวน     ๒           แห่ง
              -  อำเภอควนโดน                  จำนวน     ๑            แห่ง
              -  อำเภอควนกาหลง                              จำนวน     ๘            แห่ง
              -  อำเภอทุ่งหว้า                                      จำนวน     ๓            แห่ง
              -  อำเภอมะนัง                                        จำนวน     6             แห่ง
       + โบสถ์คริสต์  จำนวน  ๓  แห่ง
       + ศาลเจ้า             จำนวน  ๓  แห่ง
นอกจากนี้ยังมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   จำนวน  ๑  ศูนย์   และศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจำมัสยิด  (ศูนย์ตาดีกา)  จำนวน  ๑๙๕  ศูนย์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 )

*การสาธารณสุข
จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลของรัฐรวม 6 แห่ง เป็นโรงพยาบาบลชุมชนขนาด 186 เตียง 1 แห่ง ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 4 แห่ง มีแพทย์ 69 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,408 คน) ทันตแพทย์ 30 คน อัตรา: ประชากร (1:10,138 คน) เภสัชกร 39 คน อัตรา : ประชากร (1:7,799 คน) และมีพยาบาล 658 คน อัตรา : ประชากร (1:462 คน) โดยมีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกแพทย์ 28 แห่ง คลินิกทันตกรรม 10 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 2 แห่ง และร้านขายยา 63 แห่ง เป็นต้น                               

ตารางที่  1      จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำแนกตามรายอำเภอ  ปี 2556

 

อำเภอ

รพท./เตียง

รพช./เตียง

อัตราส่วน

รพ.สต.

 

ศสม.

 

ศสช.

 

นคม.

เตียง : ประชากร

ขนาดใหญ่

ขนาดทั่วไป

เมือง

1/186

-

1 : 593

1

16

2

-

-

ควนโดน

-

1/30

1 : 801

1

3

-

-

-

ควนกาหลง

-

1/30

   1 : 1,056

-

7

-

1

1

ท่าแพ

-

1/30

1 : 894

-

5

-

1

-

ละงู

-

1/60

  1 : 1,121

1

9

-

1

-

ทุ่งหว้า

-

1/30

        1 : 741

-

7

-

-

-

มะนัง

-

-

-

-

4

-

-

-

   รวม

1/186

5/180

 1 : 831

3

51

2

3

1

ตารางที่ 2 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 2556

อำเภอ

คลินิก
แพทย์

คลินิก
ทันตกรรม

การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์

คลินิก
แพทย์แผนไทย

คลินิก
แล็บ

ขย.1

ขย.2

ขย.3

ขายยา
แผนโบราณ

เมือง

22

5

1

1

1

23

4

-

6

ควนโดน

1

-

1

-

-

4

1

-

1

ควนกาหลง

1

1

3

-

-

3

-

-

1

ท่าแพ

2

-

2

-

-

2

1

-

1

ละงู

5

4

4

1

-

8

2

-

2

ทุ่งหว้า

-

-

5

-

-

1

2

-

-

มะนัง

-

-

2

-

-

1

-

-

-

รวม

31

10

18

2

1

42

10

-

11

 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2554
ปี ๒๕๕4  การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2554 จากทุกหมู่บ้านในเขตชนบท จำนวน 270 หมู่บ้าน 35 ตำบล 7 อำเภอ ซึ่งจัดเก็บทุก 2 ปี จัดเก็บระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 พบว่าในภาพรวมจังหวัด ตามเคื่องชี้วัด 6 หมวด 31 ตัวชี้วัด หมู่บ้านของจังหวัดสตูลมีปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการเรียนรู้โดยชุมชน, ด้านการเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน และด้านการกีฬา

ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหาของจังหวัดสตูล
1. ตัวชี้วัดที่ 22 การเรียนรู้โดยชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 143 หมู่บ้าน
2. ตัวชี้วัดที่ 26 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 137 หมู่บ้าน
3. ตัวชี้วัดที่ 17 การกีฬา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 133 หมู่บ้าน
4. ตัวชี้วัดที่ 28 คุณภาพของน้ำ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 92 หมู่บ้าน
5. ตัวชี้วัดที่ 27 คุณภาพของดิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 78 หมู่บ้าน
6. ตัวชี้วัดที่ 21 การได้รับการศึกษา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 42 หมู่บ้าน
7. ตัวชี้วัดที่ 31 การจัดการสภาพแวดล้อม หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 41 หมู่บ้าน
8. ตัวชี้วัดที่ 7 การติดต่อสื่อสาร หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 35 หมู่บ้าน
9. ตัวชี้วัดที่ 8 การมีงานทำ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 33 หมู่บ้าน
10. ตัวชี้วัดที่ 29 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 32 หมู่บ้าน
11. ตัวชี้วัดที่ 4 น้ำเพื่อการเกษตร หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 21 หมู่บ้าน
12. ตัวชี้วัดที่ 30 การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 20 หมู่บ้าน
13. ตัวชี้วัดที่  12 ผลผลิตจากการทำเกษตรอื่นๆ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 16 หมู่บ้าน
14. ตัวชี้วัดที่ 23 การได้รับการคุ้มครองทางสังคม หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 16 หมู่บ้าน
15. ตัวชี้วัดที่ 14 การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านที่ปัญหา มีจำนวน 15 หมู่บ้าน
16. ตัวชี้วัดที่ 11 ผลผลิตจากการทำไร่ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 13 หมู่บ้าน
17. ตัวชี้วัดที่ 3 น้ำใช้หมู่บ้านที่มีปัญหามีปัญหา มีจำนวน 12 หมู่บ้าน
18. ตัวชี้วัดที่ 1 ถนน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 11 หมู่บ้าน
19. ตัวชี้วัดที่ 9 การทำงานในสถานประกอบการ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 10 หมู่บ้าน
20. ตัวชี้วัดที่ 20 อัตราการเรียนต่อของประชาชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 10 หมู่บ้าน                
21. ตัวชี้วัดที่ 6 การมีที่ดินทำกิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 7 หมู่บ้าน
22. ตัวชี้วัดที่ 25 การรวมกลุ่มของประชาชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 8 หมู่บ้าน
23. ตัวชี้วัดที่ 24 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 5 หมู่บ้าน
24. ตัวชี้วัดที่ 2 น้ำกิน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 4 หมู่บ้าน
25. ตัวชี้วัดที่ 5 ไฟฟ้า หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 4 หมู่บ้าน
26. ตัวชี้วัดที่ 10 ผลผลิตจากการทำนา หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 4 หมู่บ้าน
27. ตัวชี้วัดที่ 16 การป้องกันโรคติดต่อ หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 2 หมู่บ้าน
28. ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับการศึกษาของประชาชน หมู่บ้านที่ปัญหา มีจำนวน 2 หมู่บ้าน
29. ตัวชี้วัดที่ 13 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน หมู่บ้านที่มีปัญหา มีจำนวน 1 หมู่บ้าน
30. ตัวชี้วัดที่ 18 การปลอดยาเสพติด หมู่บ้านที่ปัญหา มีจำนวน 1 หมู่บ้าน

คุณภาพชีวิตตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๔ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดสตูล  จากทุกครัวเรือนในเขตชนบท
จำนวน  ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ๒๗0 หมู่บ้าน ๓๕ ตำบล ๗ อำเภอ ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมด  ๑๗๗,๒๓0  คน
โดยแยกเป็นเพศชาย  ๘๙,๒๙๕  คน  เพศหญิง  ๘๗,๙๓๕  คน  ซึ่งจัดเก็บระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จำนวน ๖ หมวด ๔๒ ตัวชี้วัด ประชาชน
บรรลุเป้าหมายความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน ๒๑ ตัวชี้วัดและไม่บรรลุเป้าหมายความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  จำนวน  ๒๑  ตัวชี้วัด 

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔                                                                                                       
ปี ๒๕๕๓              ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน  ๒๓  ตัวชี้วัด (๑,๒,๔,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๒๒,๒๓,๒๕,๒๖,๒๙,๓0,๓๑,๓๔,๓๙,๔0,๔๒)
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน  ๑๙  ตัวชี้วัด (๓,๗,๘,๑0,๑๔,๑๘,๑๙,๒0,๒๑,๒๔,๒๗,๒๘,๓๒,๓๓,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๔๑)
ปี ๒๕๕๓              ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน  ๒๑  ตัวชี้วัด (๑,๒,๔,๕,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๒๒,๒๓,๒๕,๒๙,๓0,๓๑,๓๔,๓๙,๔0,๔๒)
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน  ๒๑  ตัวชี้วัด (๓,๖,๗,๘,๑0,๑๔,๑๘,๑๙,๒0,๒๑,๒๔,๒๖,๒๗,๒๘,๓๒,๓๓,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๔๑)
สรุป ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ทั้ง ๔๒ ตัวชี้วัด พบว่าคนในครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มีแนวโน้ม
ตัวชี้วัดที่ดีขึ้น ๑4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ด้อยลง 4 ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น
๗ ตัวชี้วัดดังนี้

ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายและมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นจาก ปี ๒๕๕๓ มีจำนวน  ๑๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๙,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๒๓,๒๕,๒๙,๓0,๓๔,๓๙,๔0,๔๒
ตัวชี้วัดที่ ๙             ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๒         คนอายุ  ๖  ปีขึ้นไป ออกกำลังกายสัปดาห์ละ  ๓ วัน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓         ทุกคนในครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ ๑๕         ครัวเรือนมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
ตัวชี้วัดที่ ๑๖          ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗         ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ
ตัวชี้วัดที่ ๒๓        เด็กอายุ ๓ – ๕ ปี รับบริการเตรียมความพร้อม
ตัวชี้วัดที่ ๒๕        เด็กจบภาคบังคับ  ๙  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย
ตัวชี้วัดที่ ๒๙         คนอายุ ๑๖ – ๖0 ปี มีอาชีพและมีรายได้
ตัวชี้วัดที่ ๓0          รายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ๒๓,000  บาทต่อคนต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ ๓๔         คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม
ตัวชี้วัดที่ ๓๙         ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ตัวชี้วัดที่ ๔0          ครัวเรือนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ ๔๒        คนที่มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาด้อยกว่า ปี ๒๕๕๓ มีจำนวน  ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๕,๑๑,๒๒,๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๕            เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  ๔  เดือนแรก
ตัวชี้วัดที่ ๑๑          คนอายุ  ๓๕  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๒๒        เด็กอายุต่ำกว่า  ๓  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๓๑         ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายแต่มีผลการพัฒนาที่ดีกว่าปี ๒๕๕๓ มีจำนวน  ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘,๑๙,๒0,๒๘,๓๓,๓๘,๔๑
ตัวชี้วัดที่   ๘          เด็ก  ๖ – ๑๒ ปี รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙          ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
ตัวชี้วัดที่ ๒0          ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๘        คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ ๓๓         คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
ตัวชี้วัดที่ ๓๘         ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านตำบล
ตัวชี้วัดที่ ๔๑         ครัวเรือนเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.  ๓ ลำดับแรก
1. ตัวชี้วัดที่ ๑๑ คนอายุ  ๓๕  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เป้าหมายร้อยละ ๕0

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๕.๙  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๕.๔)
1. ตัวชี้วัดที่ ๑๒ คนอายุ  6  ปีขึ้นไป ออกกำลังกายสัปดาห์ละ  3  วันๆละ ๓0 นาที เป้าหมายร้อยละ ๖0 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๙.๕  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๙.๕)
2. ตัวชี้วัดที่ ๓0 รายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  23,000  บาทต่อคนต่อปี เป้าหมายร้อยละ ๗0 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๙.๙  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๙.๙)


ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.  ๓ ลำดับแรก
1. ตัวชี้วัดที่ ๒๖ เด็กจบภาคบังคับ  ๙  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  เป้าหมายร้อยละ ๘0 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๒.๕  (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๕)
2. ตัวชี้วัดที่ ๓๘ ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านตำบล เป้าหมายร้อยละ ๙๕ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๑.๑  (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๙)
3. ตัวชี้วัดที่ ๔๑ ครัวเรือนเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ เป้าหมายร้อยละ ๑00 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๖.๔  (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๖)

อำเภอที่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. มากที่สุด  ๓  ลำดับแรก
๑.  อำเภอควนโดน                ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  จำนวน  ๓๑  ตัวชี้วัด
๒.  อำเภอควนกาหลงและอำเภอมะนัง               ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  จำนวน  ๒๘  ตัวชี้วัด
๓.  อำเภอเมืองสตูล               ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน  ๒๖  ตัวชี้วัด

อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. มากที่สุด  ๓  ลำดับแรก
1. อำเภอละงู              ตกเกณฑ์ จปฐ.  จำนวน  ๒0  ตัวชี้วัด
2. อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอท่าแพ    ตกเกณฑ์ จปฐ.  จำนวน  ๑๗  ตัวชี้วัด
3. อำเภอเมืองสตูล     ตกเกณฑ์ จปฐ.  จำนวน  ๑๖  ตัวชี้วัด

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ระดับอำเภอ
อำเภอเมืองสตูล   บรรลุเป้าหมาย  ๒๖  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  ๑๖  ตัวชี้วัด
อำเภอละงู        บรรลุเป้าหมาย  ๒๒  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  ๒0  ตัวชี้วัด
อำเภอทุ่งหว้า    บรรลุเป้าหมาย  ๒๕  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  ๑๗  ตัวชี้วัด
อำเภอควนกาหลง   บรรลุเป้าหมาย  ๒๘  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  ๑๔  ตัวชี้วัด
อำเภอควนโดน   บรรลุเป้าหมาย  ๓๑  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  ๑๑  ตัวชี้วัด
อำเภอท่าแพ  บรรลุเป้าหมาย  ๒๕  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  ๑๗  ตัวชี้วัด
อำเภอมะนัง  บรรลุเป้าหมาย  ๒๘  ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  ๑๔  ตัวชี้วัด

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  เกี่ยวกับรายได้
๑. สรุปรายได้ครัวเรือนของจังหวัดสตูล
๑)  รวมทั้งจังหวัด  ๘,๒๑๒,๖๑๖,00๒.๑0  บาทต่อปี
๒)  เฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือน  ๑๘๙,๓๑๘.0๓  บาทต่อปี
๓)  เฉลี่ยรายได้ต่อคน  ๔๖,๓๓๘.๗๕  บาทต่อคนต่อปี
๒. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับอำเภอเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
๑)  อำเภอเมืองสตูล ๓๙,0๓0.๘๗ บาทต่อคนต่อปี
๒)  อำเภอควนโดน ๔๒,00๓.๖๓ บาทต่อคนต่อปี
๓)  อำเภอละงู ๔๔,๘๔๔.0๑ บาทต่อคนต่อปี
๔)  อำเภอทุ่งหว้า ๔๗,0๑๙.๓๖ บาทต่อคนต่อปี
๕)  อำเภอมะนัง ๕๒,๗๘๗.๗๕ บาทต่อคนต่อปี
๖)  อำเภอควนกาหลง ๕๓,๑0๓.๙๘ บาทต่อคนต่อปี
๗) อำเภอท่าแพ ๕๗,๗๕๒.0๔ บาทต่อคนต่อปี

 คุณภาพชีวิตคนสตูล  รายตัวชี้วัด หมวดที่ ๑ สุขภาพดี
ตัวชี้วัดที่  ๑  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดและฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริการในรอบปีที่ผ่านมา ที่สำรวจทั้งหมด จำนวน  ๑,๕๙๓  คน ทุกอำเภอบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่  ๒  แม่ที่คลอดลูกได้รับการทำคลอด/ดูแลหลังคลอด ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สำรวจทั้งหมด จำนวน    ๑,๖๑๑  คน ทุกอำเภอบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่  ๓  เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า  ๒,๕00  กรัม  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๒,๓๒๖ คน  มีเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า  ๒,๕00  กรัม  จำนวน ๒,๓๒๔ คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน   ๒  คน  อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อำเภอเมืองสตูลและอำเภอทุ่งหว้า
ตัวชี้วัดที่  ๔  เด็กอายุต่ำกว่า  ๑ ปี ได้รับวัคซีนครบ ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๒,๓๒๖  คน ทุกอำเภอบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่  ๕  เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  ๔  เดือนแรก ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑,๘๙๙ คน   มีเด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย  ๔  เดือนแรก จำนวน ๑,๘๗๒ คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน  ๒๗ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอเมืองสตูล, อำเภอ ละงูและอำเภอท่าแพ
ตัวชี้วัดที่  ๖  เด็กอายุ ๑ – ๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑๓,๕๘๙ คน มีเด็กอายุ ๑ – ๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน  ๑๓,๕๘๘ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๑ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ  อำเภอทุ่งหว้า
ตัวชี้วัดที่  ๗  เด็กอายุ  ๖ – ๑๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๓0,๙๘0 คน มีเด็กอายุ ๖ - ๑๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๓0,๙๗๗ คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน  ๓  คน  อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อำเภอท่าแพและอำเภอทุ่งหว้า
ตัวชี้วัดที่  ๘  เด็ก  ๖ – ๑๒  ปี  รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน  ๒๑,๒๘๘ คน มีเด็ก ๖ – ๑๒  ปี รับวัคซีนป้องกันโรคครบ ๒๑,๒๘๕ คน ไม่บรรลุเป้าหมายมี จำนวน  ๓  คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อำเภอเมืองสตูล 
ตัวชี้วัดที่  ๙  ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน  ๔๓,๓๘0  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๒,๗๙๒ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อำเภอละงู, อำเภอมะนังและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๑๐  ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน  ๔๓,๓๘0  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์  ๔๒,๘๑๔  ครัวเรือน  อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอท่าแพและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๑๑  คนอายุ  ๓๕  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน  ๗๕,๖๓๑  คน  มีอายุ  ๓๕  ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ๗๒,๕๑0  คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน  ๓,๑๒๑  คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอ มะนัง, อำเภอละงูและอำเภอท่าแพ
ตัวชี้วัดที่  ๑๒  คนอายุ  ๖  ปีขึ้นไป ออกกำลังกายสัปดาห์ละ  ๓  วัน   ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน  ๑๖๓,๖๔๑ คน มีคนอายุ  ๖  ปีขึ้นไป ออกกำลังกายสัปดาห์ละ  ๓  วัน   จำนวน  ๑๖๒,๙0๓  คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน ๗๓๘ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลง
ตัวชี้วัดที่  ๑๓  ทุกคนในครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑๗๔,๓๖๗ คน มีคนที่มีสิทธิประกันสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ จำนวน  ๑๗๔,๓0๑  คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๗๕ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอมะนังและ อำเภอควนกาหลง

หมวดที่ ๒
ตัวชี้วัดที่  ๑๔  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,๑๖๘ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอ ควนกาหลงและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๑๕  ครัวเรือนมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๒,๗๖๓ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลงและอำเภอมะนัง
ตัวชี้วัดที่  ๑๖  ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๒,๖๗๓ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอ มะนังและอำเภอควนกาหลง
ตัวชี้วัดที่  ๑๗  ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,0๑๓ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลงและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๑๘  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๒,๗๔๑ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอควนกาหลง, อำเภอละงูและอำเภอทุ่งหว้า
ตัวชี้วัดที่  ๑๙  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,๒๔๗ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอ ละงู, อำเภอมะนังและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๒๐  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน
๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,๑๙๓ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลง
ตัวชี้วัดที่  ๒๑  ครัวเรือนมีความอบอุ่น  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,๒๙๓ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลง และอำเภอทุ่งหว้า

หมวดที่ ๓
ตัวชี้วัดที่  ๒๒  เด็กอายุต่ำกว่า  ๓  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๕,๔๕๓ คน มีเด็กอายุต่ำกว่า  ๓  ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้  จำนวน  ๕,๔๔0  คน ไม่บรรลุ เป้าหมาย มีจำนวน ๑๓ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอ เมืองสตูลและอำเภอควนโดน
ตัวชี้วัดที่  ๒๓  เด็กอายุ ๓ – ๕ ปี รับบริการเตรียมความพร้อม เรียนรู้ ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๘,๔๑๓ คน มีเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี รับบริการเตรียมความพร้อม เรียนรู้ จำนวน ๘,๓๙๘ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๑๕ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอเมืองสตูล,  อำเภอละงูและอำเภอมะนัง
ตัวชี้วัดที่  ๒๔  เด็กอายุ ๖ – ๑๕  ปี  รับการศึกษาภาคบังคับ  ๙  ปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๓0,๙๘0 คน มีเด็กอายุ ๖ – ๑๕  ปี  รับการศึกษาภาคบังคับ  ๙ ปี จำนวน ๓0,๘๖๘ คน ไม่บรรลุเป้าหมายมีจำนวน ๑๑๒ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอเมืองสตูล, อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอท่าแพ
ตัวชี้วัดที่  ๒๕  เด็กจบภาคบังคับ  ๙  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย    ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๓,๓๔๗ คน มีเด็กจบภาคบังคับ  ๙  ปี  ได้เรียนต่อมัธยมปลาย จำนวน ๓,๒๙๖ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๕๑ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนโดน
ตัวชี้วัดที่  ๒๖  เด็กจบภาคบังคับ  ๙  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๕๑ คน มีเด็กจบภาคบังคับ  ๙  ปี  ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ  จำนวน ๓๗ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๑๔ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อำเภอละงู, อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๒๗
  คนอายุ  ๑๕ – ๖0 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยได้   ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑๑๘,๖๙๗ คน มีคนอายุ  ๑๕ – ๖0 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยได้ จำนวน ๑๑๘,๔๓0 คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๒๖๗ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอควนกาหลง, อำเภอละงูและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๒๘  คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,๒๑๑ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอเมืองสตูลและอำเภอมะนัง

หมวดที่ ๔
ตัวชี้วัดที่  ๒๙  คนอายุ ๑๖ – ๖0  ปี  มีอาชีพและมีรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑0๑,๙๖๙ คน มีคนอายุ ๑๖ – ๖0  ปี  มีอาชีพและมีรายได้  จำนวน ๙๘,๖๗๖ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๓,๒๙๓ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู,
อำเภอเมืองสตูลและอำเภอทุ่งหว้า
ตัวชี้วัดที่  ๓๐  รายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ๒๓,000  บาทต่อคนต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,๓๗๕ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อำเภอมะนัง
ตัวชี้วัดที่  ๓๑  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๓๘,0๔๑ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอ ท่าแพและอำเภอเมืองสตูล

หมวดที่ ๕
ตัวชี้วัดที่  ๓๒  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑๗๗,๒๓0 คน มีคนไม่ ติดสุรา  จำนวน ๑๗๖,๒๕๕ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๙๗๕ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอมะนังและอำเภอควนกาหลง
ตัวชี้วัดที่  ๓๓  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑๗๗,๒๓0 คน มีคนไม่ สูบบุหรี่ จำนวน ๑๕๕,๕๓๖ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๒๑,๖๙๔ คน อำเภอที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลงและอำเภอท่าแพ
ตัวชี้วัดที่  ๓๔  คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๓,๑๖๘ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอมะนังและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๓๕  คนตั้งแต่  ๖  ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมศาสนา ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๒,๒๙0 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอมะนัง, อำเภอละงูและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๓๖  คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑๗,๒๔๓ คน มีผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่  จำนวน ๑๗,๒๓๑ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๑๒ คน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู,อำเภอเมืองสตูลและอำเภอท่าแพ
ตัวชี้วัดที่  ๓๗  คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่    ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑,๘0๑ คน มีคน พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จำนวน ๑,๗๙๘ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๓ คน อำเภอที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย คือ อำเภอละงูและอำเภอท่าแพ

หมวดที่ ๖
ตัวชี้วัดที่  ๓๘ ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านตำบล  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๓๙,๕๑๖ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอท่าแพและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๓๙ ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๑,๖๔๒ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอท่าแพและอำเภอเมืองสตูล
ตัวชี้วัดที่  ๔๐  ครัวเรือนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน  ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๑,๔๗๕ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอท่าแพและอำเภอมะนัง
ตัวชี้วัดที่  ๔๑  ครัวเรือนเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๔๓,๓๘0 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ ๔๑,๘๒๑ ครัวเรือน อำเภอที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอละงู, อำเภอท่าแพและอำเภอมะนัง
ตัวชี้วัดที่  ๔๒  คนที่มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ๑๒๔,๖๙๗ คน มีคน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒๔,๒๓๑ คน ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน ๔๖๖ คน อำเภอที่ไม่ บรรลุเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอมะนัง, อำเภอละงูและอำเภอควนโดน 

สรุปข้อมูลสำคัญ จังหวัดสตูล
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่  อาชีพทำสวน      การนับถือศาสนาส่วนใหญ่  ศาสนาอิสลาม ระดับการศึกษาลำดับแรก ประถมศึกษา ๔ – ๖, มัธยมศึกษา ๑ – ๓ และต่ำกว่า ประถมศึกษา ๔ ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มเพียงพอ  ๔๒,๗๖๓  ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอ ๔๒,๖๗๓ ครัวเรือน เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.๔  จำนวน ๕๑  คน  จำนวนคนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้  ๒๖๗  คน คนอายุ ๑๕ – ๖0  ปี  ไม่มีอาชีพและหรือรายได้  ๓,๒๙๓  คน  จำนวนคนพิการ ๑,๘0๑ คน รายจ่ายรวม ๕,๔0๕,๖๓๒,๔๙๒.00 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๒๔,๖๑๑.๑๔ บาท หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  2๗๓,๘๓๑,๖๗๖.00  บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน  ๖,๓๑๒.3๙  บาท  เงินออมจากบัญชีครัวเรือน  ทั้งสิ้น  3๒0,๓๗๕,๗๘๙.๖0  บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน  7,๓๘๕.๓๓ บาท 

* ประเพณีวัฒนธรรม
งานประเพณีสำคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่    
1) พิธีเข้าสุนัต  สุนัต  มาจากคำว่า  สุนนะฮ  (สุน – นะฮ)  หมายถึง  แนวหรือวิถีปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด  (ซ.ล)  ในทุกกระบวนการ  การเข้าสุนัตจึงหมายถึง  การเข้าสู่ชีวิตตามแบบอย่างของท่านนบีฯ การเข้าสุนัตนั้น อาจทำเพียงคนเดียว หรือบางทีเจ้าภาพจัดงานอาจจะหาเด็ก ซึ่งเป็นญาติกันมาทำการขริบผนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายออกมาพร้อมๆกันหลายคน ก็มีเพื่อทำให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ผู้ที่ที่ต้องถูกทำการขลิบ โดยการขลิบในสมัยก่อน นิยมทำกันในเวลาเช้า ระหว่างเวลาประมาณ 08.00 – 10.00 น. หรือตอนเย็น เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นกว่าช่วงเวลาตอนกลางวัน เมื่อขลิบแล้ว เลือดจะไหลออกไม่มากและหยุดง่าย ซึ่งปัจจุบัน ในวงการผู้ที่มีการศึกษาหรือผู้ที่อาศัยในสังคมเมืองที่เจริญแล้วนิยมนำบุตรหลานมาให้หมอที่เป็นมุสลิมจัดทำการขลิบที่โรงพยาบาลหรือ คลินิก โดยไม่ต้องจัดงานหรือพิธีการใดๆให้ยุ่งยากและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพียงแค่เสียค่าบริการและค่ายาหลังจากทำการขลิบแล้วใชเวลารักษาประมาณ 15 วัน ก็หายเป็นปกติ ปัจจุบันนิยมทำพิธีช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนปิดภาคเรียน
2)พิธีนิกะฮ์หรือพิธีกินเหนียว   (พิธีการสมรส)  ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม  การนิกะฮ์  หมายถึงการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง  เพื่อเป็นสามี  ภรรยากัน  โดยพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม มิใช่การจดทะเบียนสมรสหรือการกินอยู่ฉันท์สามี ภรรยาตามที่บุคคลทั่วไปเข้าใจอิสลามไม่ให้สมรสกับคนต่างศาสนา หากจะสมรสต้องให้ผู้นั้นมาเป็นมุสลิมด้วยความศรัทธาเสียก่อน คือปฏิบัติตามแนวทางของระบบอิสลาม เช่น การละหมาด ถือศิลอด บริจาคซะกาต ฯลฯ มิใช่เป็นมุสลิมเพียงกล่าวคำปฏิญาณตน และเข้าสุนัตตามที่บางคนเข้ากัน 
3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล   ในปี  พ.ศ.  2519  หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จสิ้นชาวบ้านตำบลคลองขุดได้คิดร่วมกับครู อาจารย์ โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกันหารือในการแข่งขันว่าวจังหวัดสตูล
เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วโดยกำหนดเอาสนามบินจังหวัดสตูลเป็นสนามแข่งขันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากลมว่ากำลังพัดผ่านพอดี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือว่าเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม โดยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 มีว่าเข้าแข่งขันประมาณ 50 ตัว และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 26
4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ    จัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี   ณ   ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง   อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล  เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1  เดือน 9  ของทุกปี เป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9-10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศิล ทำบุญทำทาน เพื่อเป็นการชำระร่างการและจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยที่มาของประเพณีนี้มีอยู่หลายตำราด้วยกัน อย่างเช่นคนจีน เชื่อกันว่าช่วงเวลาต้นเดือน 9 ในเวลา 10 วัน เป็นช่วง “พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 9 พระองค์ และในช่วงเวลาเทศการกินเจนี้เชื่อกันว่าใครที่ถือศิลกินเจในช่วงนี้พร้อมตั้งจิตอธิฐานขออะไร ก็จะได้สมปรารถนา นอกจากนี้คนจีนยังนิยมไปไหว้เจ้าตามศาสเจ้าเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สำหรับคนรุ่นใหม่นิยมกินเจกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสเรื่องห่วงใยสุขภาพมากกว่าความเชื่อโบราณ เพราะการงดเนื้อสัตว์และบริโภคแต่ผัก ผลไม้นั้นจะช่วยชำระล้างของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น
5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ    จัดขึ้นปีละ 2  ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และ
เดือน 12 (พฤศจิกายน) และกระทำกันมานานแล้ว ผู้ริเริ่ม คือ “ โต๊ะอาหลี ” ซึ่งชาวเลถือว่า เป็นบรรพบุรุษคนสำคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรก และเป็นที่เครพนับของชาวเลเป็นอย่างยิ่งใขฃนขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อโต๊ะอีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาสเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อนึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็นประจำ ก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่อว่า ดวงวิญญาณจะนันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและอำนวยความสะดวงในการประกอบอาชีพ จุดมุ่งหมายในการทำพิธีลอยเรือ ก็คือ การลอยบาป และเป็นการเสี่งทายในการ
ประกอบอาชีพกล่าวคือ การลอยเรือเป็นเครื่องกำหนดว่า การประกอบอาชีพจะเจริญก้าวหน้าหรืดอัตคัดขาดแคลนโดยดูจากเรือเป็นสำคัญ คือถ้าเรือออกไปแล้ว ลอยออกไปไม่ถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเดิมแสดงว่าชาวเกาะทั้งหลายจะโชคดี การประกอบอาชีพ คือการจับปลาจะจับได้มาก การทำมาหากินจะฝืดเคียง ชาวเกาะจะประสบโชคร้ายจากภัยธรรมชาติ หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต

 

หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6