คณะผู้บริหาร อบจ.สตูล

 
 

 
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โทร 081-8962122

 
นายอดินันท์ ปากบารา
รองนายก อบจ.สตูล โทร 081-9845730
นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ
รองนายก อบจ.สตูล โทร 081-5410039

นายเทิดศักดิ์ สุรภินันท์
เลขานุการนายก อบจ.สตูล 081 8983743

 
นายวิชา นาคบรรพต
เลขานุกการนายก 084 46336692
นายวรรณโณ เวชศาสตร์
ที่ปรึกษาฯ 087 3926324
นายกอหรี ปัญญายาว
ที่ปรึกษาฯ 081 8989489
นางลัญจนา ภัทราภินันท์
ที่ปรึกษาฯ 093 6043493