บทบาทหน้าที่ของ อบจ.สตูล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  13 สิงหาคม 2546
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

          มาตรา 45  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
     1.  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดต่อหรือแย้งต่อกฎหมาย
     2.  จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด
     3.  สนับสนุนสภาตำบลและส่วนราชการท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
     4.  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและส่วนราชการท้องถิ่นอื่น
     5.  แบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
     6.  อำนาจหน้าที่ของจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 เฉพาะในเขตสภาตำบล
     7.  คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทนุบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
     8.  จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น
          เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ 
          ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
     9.  จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด