Director
 • นางสาวเสาวลี ชูเกิด
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
Law
 • งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด
 • งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
 • งานจัดระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนา อบจ.และจังหวัด
 • งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม/ชั่วคราว
 • งานการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบจ.
 • งานเกี่ยวกับโอนงบประมาณรายจ่าย
 • งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • งานการตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • งานตรวจติดตามการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุน
 • งานเกี่ยวกับข้อมูลสาระสนเทศ
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย