Director
  • นางสาวเสาวลี ชูเกิด
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
Gallery All

วันที่ 1 ก.ค. 63 ประชุมภายในกองแผน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 ก.ค. 63 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองแผนฯ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ของกองแผนฯ 

เรื่องเพื่อทราบ 

1. เรื่องการแลกเปลี่ยนการแนะนำตัวหัวหน้าฝ่ายข้อมูลฯ 

2. เรื่องการเตรียมจัดทำล่เวลา 

3.เรื่องการทำคำสั่งภายในกองใหม่ 

4. เรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 3

 

วันที่ 01/07/2563 เวลา 20:01 น.