จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 131
เมื่อวานนี้ 832
สัปดาห์นี้ 10638
สัปดาน์ที่แล้ว 7340
เดือนนี้ 19248
เดือนที่แล้ว 43941
ทั้งหมด 5846776
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สต
       
สายหลัก : 
- เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ครั้งที่ 2) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 36/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ (คชก.) มีมติให้ปรับปรุง แก้ไข และเสนอข้อมูลเพิ่มตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ)

สายรอง :
- ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ฯ ต่อจังหวัดเพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพื่อนำความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน ตามขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สต 51003/414 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563)
 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 9/3/2563