นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
444
ทั้งหมด : 
4695725
 


นางสาวนารียา  หนุนอนันต์
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางสมหญิง  รัตนะศิริสุวรรณ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางศิริพร  ซุ้นอื้อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางนุธิตา ขุนแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

นางสาวกัลย์ยาภัทร์ นวลอนงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นายนิติพงษ์  ปะดุลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นายอภิชัย  ลามาก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
   
งานธุรการ
นางสาวมนินธ์ปภา   ยามา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ