นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
1083
ทั้งหมด : 
5981530
 


นางสาวนารียา หนุนอนันต์
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสมหญิง รัตนะศิริสุวรรณ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

นายนิติพงษ์ ปะดุลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางศิริพร ซุ้นอื้อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายอภิชัย ลามาก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุธีรา รัตนมณี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงาน

นางพิมพ์ธรัตน์ เพิ่มผล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกัลย์ยาภัทร์ นวลอนงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นายนิมิตร อาหมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน