นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
459
ทั้งหมด : 
6179582
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดสตูล
ฐานข้อมูลคนพิการจังหวัดสตูล
 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
แบบประเมินสำหรับประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น
แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ใบลาพักผ่อน สำหรับผู้บริหาร (ในเขตและนอกเขตจังหวัด)