นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
179
ทั้งหมด : 
4692603
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
3 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
4 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
5 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
6 เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ทะเลสตูล
7 ธรรมชาติแสนสุขใจ ป่าเขาลำเนาไพรที่สตูล
8 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 4
9 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 3
10 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 2
11 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 1
12 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
13 แบบคำขอใช้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
14 ร่างแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล(ปรับปรุง)
1 | 2 | 3 | ถัดไป