นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
1132
ทั้งหมด : 
5286240
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
2 แบบบันทึกแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
3 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
5 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
6 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
7 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
8 เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ทะเลสตูล
9 ธรรมชาติแสนสุขใจ ป่าเขาลำเนาไพรที่สตูล
10 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 4
11 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 3
12 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 2
13 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 1
14 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
15 แบบคำขอใช้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
1 | 2 | 3 | ถัดไป