นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
76
ทั้งหมด : 
4619163
 


นายประพันธ์  สารานพกุล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
นางมาเรียม ปะดูกา
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นางสาวปัทมกร  เจียรตั้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอภิสรา งามสติมาพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสุปราณี ตุกังหัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นางสาวจนิสา ช่วยสมบูรณ์
ผู้ช่วยบุคลากร

นางสาวฟาตีม๊ะ แก้วสลำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชญาน์นันทน์ จันตระกูล
ผู้ช่วยบุคลากร
     
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
นางศิริพร ทิวไทรสาน
นักบริหารงานทั่วไประดับ
 

นายวีระพงษ์ แย้มยินดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวบุษยรัตน์ บัวดวง
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ
     

นายรอบาอัน มานะกล้า
คนงาน

นายชินวัตร ดาแลหมัน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอมรรัตน์ นภาพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอดิศักดิ์ บินสอาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพักตรี  รอดเกลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์

นายสอาด สาริปา
พนักงานขับรถยนต์

นายวิศรุต ด่านพิทักษ์พงค์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวฐิตาญาดา  ชุมจีน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรอซีดี แซะอาหลี
พนักงานขับรถยนต์

นายชวัลวิทย์ คงคากุล
พนักงานขับรถยนต์

นายอิมรอน จอหวัง
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.ศุภิกา จูฑะวนิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายรอเฉด ดาเจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
   
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  
 
นายอูหมอด มรรคาเขต
นิติกร ชำนาญการ
รก.หน.ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
 

นางสุภา ดิสสระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 
นายจิตกร แก้วนุ้ย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

นางสาววรัญญา สันมาแอ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวสมฤทัย สถิตธีรกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางสาวสุนันทา บุญช่วย
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายนพดล อุมาจิ
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป

นายพชรดนัย รัตนพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวสุกัญญา  อาดำ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางนุศรา ดาเจ๊ะ
ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป

นายทศพล  สัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป