นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
255
ทั้งหมด : 
4783919
 


นายประพันธ์  สารานพกุล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
นางมาเรียม ปะดูกา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นางสาวปัทมกร  เจียรตั้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสามารถ ล่าดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอภิสรา งามสติมาพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุปราณี ตุกังหัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภานุวัตน์ ท่าวสมาน
นิติกรปฏิบัติงาน
   

นางสาวจนิสา อินทร์ภักดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวฟาตีม๊ะ แก้วสลำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชญาน์นันทน์ จันตระกูล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
     
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
นางศิริพร ทิวไทรสาน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 

นายวีระพงษ์ แย้มยินดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอธิวัฒน์ สันหมุด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     

นายรอบาอัน มานะกล้า
คนงาน

นายพักตรี  รอดเกลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์

นายรอซีดี แซะอาหลี
พนักงานขับรถยนต์

นายอดิศักดิ์ บินสอาด
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฐิตาญาดา  ชุมจีน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศุภิกา จูฑะวนิช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์ นภาพงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายชินวัตร ดาแลหมัน
พนักงานขับรถยนต์

นายสอาด สาริปา
พนักงานขับรถยนต์

นายวิศรุต ด่านพิทักษ์พงค์
พนักงานขับรถยนต์

นายรอเฉด ดาเจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์

นายอิมรอน จอหวัง
พนักงานขับรถยนต์

นายชวัลวิทย์ คงคากุล
พนักงานขับรถยนต์

  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  
 
นายอูหมอด มรรคาเขต
นิติกร ชำนาญการ
รก.หน.ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
 

นางสุภา ดิสสระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 
นายจิตกร แก้วนุ้ย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

นางสาววรัญญา สันมาแอ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวสมฤทัย สถิตธีรกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางสาวชารีด๊ะ โสภีชำนาญการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุนันทา บุญช่วย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา  อาดำ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายพชรดนัย รัตนพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายนพดล อุมาจิ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายทศพล  สัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางนุศรา ดาเจ๊ะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป