นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
515
ทั้งหมด : 
6202468
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564

รายละเอียด :
วันนี้ 5 ก.ค. 64 ณ ห้อองประชุมกาหลง ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ทีมวิทยากร และผู้เข้าอบรมมัคคุเทสก์ จำนวน 30 คน ร่วมพิธีเปิดฯ
.
📍📍สำหรับการจัดโครงการอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 จังหวัดสตูล เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์และธุรกิจการท่องเที่ยวที่นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศสามารถนำเที่ยวได้ ทั่วราชอาณาจักรให้ยั่งยืนตลอดไป โดยวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูลได้รับการเห็นชอบจากกรมการท่องเที่ยวให้ดำเนินการจัดอบรมดังกล่าว โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานการอบรมมัคคุเทศก์ จำนวน 214 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบมรม จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมกาหลง ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และออกภาคสนาม ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามเส้นทางตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือหลักฐานการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
 
วันที่ : 21/9/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล