นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
549
ทั้งหมด : 
6202502
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564

รายละเอียด :
เปิดประชุมสภาการท่องเที่ยว..
..............................................
วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล ได้รับมอบหมายจากนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
......................................
ซึ่งสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ได้เปิดการประชุมสภาการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ตามสรุปประเด็นที่สำคัญจากมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 ดังนี้
...........................................
1. โครงการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนในระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1.1 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ อบจ. ททท. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และสภาการท่องเที่ยวฯ เร่งประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนด Sealed Route สตูลใหม่
1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ประกอบการทำมาตรฐาน SHA ให้มากยิ่งขึ้น
1.3 จัดฝึกอบรมมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เพิ่ม
............................................
2. ประเด็นเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดังนี้
2.1 โครงการตามมติสภาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดิม)
2.2 โครงการพัฒนาและยกระดับเกณฑ์มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว SHA และ SHA Plus สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว
2.3 โครงการสนับสนุนการจัดการประชุมด้านสตูลยูเนสโก โกลบอล จีโอปาร์ค ในระดับชาติและนานาชาติ
2.4 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนสตูล(CBT)ที่มีความพร้อม
2.5 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) แก่ไกด์/อาสาสมัครผู้นำเที่ยวในท้องถิ่น
2.6 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.7 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ
2.8 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (บ้านบ่อเจ็ดลูก)
 
วันที่ : 21/9/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล