นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
305
ทั้งหมด : 
4996296
 
 
 
กำหนดการตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงทดลอง/สาธิตการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปฏิทินการประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสตูล ปี2559
สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน กรกฎา-กันยายน พ.ศ.2558
แผนการปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2557
 

 
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมู
แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงาขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
 

 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ
 
 
ตั้งกระทู้
มาตรการชะลอการสอบและการบรรจุจะยกเลิกได้เมื่อไหรค่ะ
เชิญร่วมเสนอปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการ ของประชาชน
เชิญร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของกองแผนฯ
 
 
ทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข
‘สมาร์ทโฟน’ภัยร้ายทำลายสุขภาพ
การไหว้แบบไทย
สิ่งที่ควรปฏิบัติ สำหรับคนนอนดึก
ข้อคิดดีๆ