นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
402
ทั้งหมด : 
4785004
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ถ้ำภูผาเพชร บ้านควนดินดำ อ.มะนัง จ.สตูล
(วันที่ : 19/07/2561 เวลา 12:31:59)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน จัดประชุมพิจารณางบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2
(วันที่ : 19/07/2561 เวลา 12:22:50)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผอ.กองแผนฯ เรียกประชุมบุคลากรภายในกอง ณ ห้องผู้อำนวยการกองแผนฯ
(วันที่ : 19/07/2561 เวลา 12:05:25)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายนโยบายและแผน ออกประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านวังปริง อ.ท่าแพ จ.สตูล
(วันที่ : 11/07/2561 เวลา 14:10:40)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้นำคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ ออกติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อบจ.สตูล
(วันที่ : 11/07/2561 เวลา 13:06:30)
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2 ฝ่ายงบประมาณฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ : 26/06/2561 เวลา 15:35:26)
วันที่ 20 มิ.ย.61 ประชุมประชาคมโครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
(วันที่ : 20/06/2561 เวลา 11:27:34)
วันที่18 มิ.ย 61ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ
(วันที่ : 18/06/2561 เวลา 11:49:27)
วันที่ 7 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง การจัดการบริการสาธารณตามเกณฑ์ชี้วัดฯ
(วันที่ : 07/06/2561 เวลา 11:15:37)
วันที่ 22 พ.ค. 61 ประชุมภายในกองแผนฯ
(วันที่ : 23/05/2561 เวลา 12:39:53)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กองแผนฯ โดยฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สตูล ระหว่าง อปท. สตูล
(วันที่ : 09/05/2561 เวลา 13:31:55)
วันที่ 4 พ.ค. 61 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือ
(วันที่ : 07/05/2561 เวลา 09:04:24)
วันที่ 3 พ.ค.61 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล และประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนา อบจ.สตูล
(วันที่ : 07/05/2561 เวลา 08:56:37)
วันที่ 1 เม.ย. 61 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ
(วันที่ : 07/05/2561 เวลา 08:50:28)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ถัดไป