นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
354
ทั้งหมด : 
5914550
ทะเบียนคุมงบประมาณ
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 คำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
2 แบบการเสนอโครงการ โครงการปรับสภาพบ้าน ปี 64
3 ตัวอย่างแบบรายงาน โครงการปรับสภาพบ้าน ปี 64
4 แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร
5 คำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่บุคลากรกองกิจการสภา
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
7 แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
8 แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
9 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมู
10 แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
11 แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
12 ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์2561
13 แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
14 แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ
15 แบบฟอร์มเอกสารแนบขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ