นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
507
ทั้งหมด : 
4823442
ทะเบียนคุมงบประมาณ
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
2 ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์2561
3 แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
4 แบบฟอร์มเอกสารแนบขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
7 บัญชีพัสดุ(ไฟฟ้า) 60
8 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
1 |