นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
562
ทั้งหมด : 
4823497
 
 ทำเนียบบุคลากร


นางสาวเสาวลี  ชูเกิด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผน

นางบุญเรียม มากนวล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางปุณิกา  สุวรรณโณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอริสรา  บินหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

นางจิราพร สามธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

นางสาวมัลลิกา  พันธภาค
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

นางสาวธนิศตา  แซ่หวั่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 


ฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางสาวนุชลักขณ์ สุขประเสริญ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางสาวอังสณา  อังสุภานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวษาวดี  ตันวรางค์กุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
 

หน.ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวสุธิษา  ตั้งเซ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนัสเซอร์ สามัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐณิชา  อนุพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมศักดิ์ เก็บกาเม็น
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์