นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
310
ทั้งหมด : 
6201882
อำนาจหน้าที่
 
 อำนาจหน้าที่

งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.

งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด

งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.

งานจัดระบบศูนย์ข้อมูลการพัฒนา อบจ.และจังหวัด

งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/จังหวัด

งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม/ชั่วคราว

งานการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบจ.
งานเกี่ยวกับโอนงบประมาณรายจ่าย

งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

งานการตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งานตรวจติดตามการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุน

งานเกี่ยวกับข้อมูลสาระสนเทศ

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย