นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
509
ทั้งหมด : 
5039995
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 14 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบจ.สตูล ครั้งที่ 6/2560

รายละเอียด :

วันที่ 14 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบจ.สตูล ครั้งที่ 6/2560 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพื่อทราบ

  1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาศที่ 4 

  2.สรุปรายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

เรื่องพิจารณา 

1.ประเมินผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปี 2560ครั้งที่ 2 

2. การกำหนดวันออกติดตามเวลาการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปี 2561

4.จัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียด ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกดำเนินการติดตามปะรเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2561

 
วันที่ : 15/12/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล