นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
178
ทั้งหมด : 
5638571
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 9 ตุลาคม 62 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบจ.สตูล ครั้งที่ 3/2562

รายละเอียด :

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองแผนฯ โดยฝ่ายติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบจ.สตูล ครั้งที่ 3/2562 โดยนายสุรักษ์ ติ้นสกุล ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561และการกำหนดปฏิทินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ของ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอบจ.สตูลชั้น 3

 
วันที่ : 24/10/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล