นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
255
ทั้งหมด : 
5638648
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4 / 2562

รายละเอียด :

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กองแผนฯ โดยฝ่ายติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4 / 2562 เพื่อพิจารณาเสนอแนะเพิ่มเติม และให้ความเห็นชอบขั้นตอนการ ดำเนินงานจากที่ปรึกษาโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะที่ 3 รายงานขั้นสุดท้าย (ฉบับร่าง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2

 
วันที่ : 7/11/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล