นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
353
ทั้งหมด : 
6204555
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 5 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รายละเอียด :
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ กองยุทธศาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจากการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนำเสนอ อบจ. จำนวน ๕ โครงการ
๑.๑ อำเภอละงู จำนวน ๒ โครงการ
(๑) โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง
(๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดบางศิลา หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
๑.๒ อำเภอควนโดน จำนวน ๑ โครงการ
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเชี่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมะปรังตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๑.๓. อำเภอควนกาหลง จำนวน ๑ โครงการ
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ชอย ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล -บ้านปลักหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
๑.๔ อำเภอทุ่งหว้า จำนวน ๑ โครงการ
(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งไทรเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งดินลุ่มตำบลป้าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 
 
วันที่ : 5/7/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล