นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
106
ทั้งหมด : 
4751054
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานผลการดำเนินโครงการตามระบบ E-Plan ไตรมาสที่ 1
ด้วยหลายส่วนราชการในสังกัด อบจ.สตูลได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานตามแบบติดตามข้อมูลการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.52 - ธ.ค.52) และขอให้รายงานโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.53 - มี.ค.53)ด้วย 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 18/03/2553 เวลา 15:01:25