ร่างข้อบัญญัติและญัตติ
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
    สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ทั้งหมด 5 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183