กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
    พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ [แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบบทั ี่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒]
ทั้งหมด 2 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183